Deti sú požehnaním

DETI SÚ POŽEHNANÍM
vyhlásenie iniciatívy Hauskirche (Domáca cirkev) z 15. apríľa 2007

Deti znamenajú dvojaký zisk - pre naše osobné životné šťastie a pre budúcnosť spoločnosti. 
Deti obohacujú život rodičov, v deťoch sa obnovuje a omladzuje spoločnosť.
Pokles pôrodnosti v Európe je priamym dôsledkom životného štýlu, ktorý kladie dôraz na hedonizmus a materializmus. Ak chce Európa prežiť, musí sa stať otvorenejšou pre človeka a teda predovšetkým pre deti.
Najdôležitejším krokom v tomto smere musí byť nový dôraz na hodnotu rodiny, lebo rodina je tým najprimeranejším životným priestorom pre rozvoj dieťaťa. Potrebám detí sa musí venovať väčšia pozornosť.

Deti potrebujú:
- Otca a mamu, ako sprostredkovateľov lásky a bezpečia, základných postojov a hodnôt.
- Rodičov, ktorí žijú v trvalom celoživotnom zväzku, poskytujú im istotu a základnú dôveru.
- Súrodencov, s ktorými a prostredníctvom ktorých získavajú schopnosť sociálnej komunikácie.
- Prostredie, ktoré je voči nim priateľské. 

Je nevyhnutne potrebné kultivovať povedomie, že deti sú požehnaním a bohatým zdrojom radostí a že neslobodno ich považovať za prekážku sebarealizácie dospelých.

Preto požadujeme:
- Rozsiahlu právnu ochranu ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť.
- Materiálnu spravodlivosť pre rodiny - zohľadnenie jedinečných výkonov rodiny: výchovou a starostlivosťou počnúc a končiac opaterou - v záujme celej spoločnosti.
- Brať vážne právo rodičov na výchovu: právo na voľbu z primeraných vhodných ponúk výchovných a vzdelávacích zariadení; žiadny celodenný pobyt v škole; výchova k partnerským vzťahom a k sexuálnemu zdraviu patrí primárne rodičom!
- Koncepčnú právnu ochranu manželstva muža a ženy ako základ rodiny, ktorá zaručuje optimálny rozvoj osobnosti dieťaťa.
- Medzigeneračnú solidaritu a spravodlivosť (daňový systém, transfery vo verejných financiách).
- Zástupné volebné právo rodičov voliť podľa počtu detí a v ich mene.
- Zohľadnenie rodinných kompetencií pri opätovnom nástupe rodiča do zamestnania.
- Podpora výchovných zručností rodičov prostredníctvom napr. vzdelávania rodičov.
- "Rodinný mainstreaming" ako úloha a poverenie pre politiku, školstvo a médiá masovej komunikácie.
Preklad: (tl)

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.