Projekt priebežného vzdelávania pre učiteľov základných a stredných škôl  poverených  problematikou výchovy k manželstvu a rodičovstvu (VMR) -učitelia ETV, NV, koordinátori VMR

Realizujú:
Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo,  Bratislava, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava a  Metodicko-pedagogické centrá SR

     VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU

              Sexualita v slobode a zodpovednosti

         Projekt  nadväzuje na požiadavky kladené na učiteľov etickej výchovy, náboženskej výchovy, biológie, občianskej náuky  ai. predmetov, v ktorých sa realizuje výchova k manželstvu a rodičovstvu, schválená vládou SR v júni 1998.

            Dynamika poznatkov psychológie, medicínskych vied  najmä pediatrie, genetiky, poznatkov biológie, ktoré súvisia s oblasťou vzniku a rozvoja  ľudského života je v posledných rokoch obrovská. Modernizačné procesy v spoločnosti  posledných desaťročí vedú k veľkým zmenám štrukturálnym aj hodnotovým, čo vplýva  aj na  vzťahy  muža a ženy ako nositeľov  života a odovzdávateľov hodnôt. Toto sú významné výzvy aj pre oblasť pedagogiky, pre prácu pedagógov, aby mohli deťom a mládeži pravdivo a hodnoverne odovzdávať to, čo je trvalé a čo buduje osobnosť človeka a  umožniť pochopiť to, čo je v čase premenlivé, a zaujať k tomu osobné stanovisko.

            Spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, občianske združenie odborníkov a mimovládnych organizácií pracujúcich v prospech posilnenia  inštitúcie rodiny, sa rozhodli ponúknuť bohatý vedomostný a skúsenostný  potenciál svojich členov v prospech  priebežného vzdelávania pedagógov.  Využívajúc svoje kontakty a možnosti, dané zákonom, získavajú finančné prostriedky, aby toto vzdelávanie bolo finančne pre  učiteľov  čím prijateľnejšie, a aby nemuseli za ním ďaleko cestovať.

            Rozhodli sme sa spojiť sily s odborníkmi  z Trnavskej univerzity  v Trnave a s odborníkmi z metodicko pedagogických centier  na Slovensku a pripraviť a realizovať projekt Výchova k manželstvu a rodičovstvu - Sexualita v slobode a zodpovednosti.

1.   Zdôvodnenie projektu

-       Ukazuje sa potreba vytvoriť lepšie predpoklady pre tvorivú prácu učiteľov v oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu (ďalej VMR), aby mohli úspešnejšie realizovať v školskej praxi  túto dôležitú oblasť osobnostného formovania detí a mládeže pre ich budúce životné roly.

-       Výchova k manželstvu a rodičovstvu  je na školách SR zavedená od roku 1998. Na konkrétnych školách je veľakrát hodnotovo rôznorodá a nie vždy v zhode s cieľovým zameraním VMR: absentuje zameranie na rodinu, na hodnotu  nového budúceho života, na hodnotové aspekty partnerskej lásky.

 1. Účastníci štúdia:

Učitelia základných a stredných škôl,  poverení touto problematikou /učitelia ETV, NV, koordinátori VMR.../

-        v podobe priebežného doplnkového dlhodobého  /3-ročného/  vzdelávania.

 

3.   Ciele štúdia

Postupne zdokonaľovať prípravu učiteľov na kvalitné realizovanie VMR:

-       sprostredkúvaním najnovších vedeckých poznatkov z oblastí, ktoré sa týkajú VMR a rozvíjaním pedagogických spôsobilostí potrebných pri práci s mládežou vo  VMR

-       podporovaním tvorivosti učiteľov pri tvorbe metodických postupov vo VMR

 

4. Organizácia a hodinový rozsah štúdia

Práca s učiteľmi bude mať podobu priebežného vzdelávania podľa vyhlášky č. 42/1996 Z.z. v rozsahu 30 hodín ročne – 2 stretnutia po 15 hodín za rok.

Pracovné semináre sa budú organizovať v troch lokalitách: na  východnom, strednom  a západnom Slovensku, v každom  počet  asi 150 ľudí.

Druhý deň  každého seminára bude metodickým dňom so zameraním na odovzdávanie  skúseností  s realizáciou VMR na svojich školách, rozsah hodín - 5 h.

Organizačná práca bude zabezpečená cez organizácie, ktoré sa na projekte zúčastňujú, a tímom dobrovoľníkov.

5. Obsahové zameranie štúdia

I. ročník:

Osobnosť človeka......................................................................... rozsah 30 hodín

 

 1. Systémové  súvislosti sexuálneho správania sa .....................................2,5 h
 2. Zámery a prejavy posúvania obsahového významu pojmov, neologizmy, vyjasnenie si obsahu pojmov ......................................................................................2,5 h
 3. Axiologické východiská výchovy k manželstvu a rodičovstvu (ďalej VMR). Antropologický pohľad na človeka , ekologická koncepcia súčasného sveta, etika úcty k životu a vlády človeka, ekoetika ..................................................................................2,5 h
 4. Psychológia osobnosti – psychoanalytické modely a prístupy, Freud, Adler, Junk, Frankl  spolu .................................................................................................. ..2,5 h
 5. Priestor pre metodické spracovanie tém ..............................................5,0 h
 6.  Rola muža a ženy, poslanie muža a ženy v súčasnom svete,  filozofický a biblický pohľad
 7. Vývin ľudského jedinca – anatonómia a fyziológia pohlavných orgánov, mravné špecifiká
 8. Pojem sexualita, sexuálna diferenciácia a identifikácia, základné zložky sexuality, sexuálne deviácie, sexuálne delikty.....................................................................2,5 h
 9. Zodpovedný prístup k sexualite, zásady bezpečného správania, zdravý životný štýl – skúsenosti z praxe , prirodzené metódy zodpovedného rodičovstva ...2,5 h
 10. Vybrané aktuálne problémy: ľudské práva, práva  detí, rodové stereotypy
 11. Priestor na metodické spracovanie tém ................................................5,0 h
 12. Vzťah k sebe samému založený na sebapoznaní, sebaovládaní, sebaúcte .....2,5 h
 13. Základné vzťahy dieťaťa a dospievajúceho k okoliu,  vplyv sociokultúrneho prostredia na vzťahy.............................................................................................................2,5 h
 14. Vzťah k opačnému u pohlaviu, jeho rozvoj a dimenzie, umenie komunikácie v odlišnosti
 15. Partnerský vzťah, manželstvo, rodina v postmodernej dobe..........................2,5 h
 16. Priestor na metodické spracovanie tém...........................................................5,0 h
 17. Sexuálne vzťahy a ich pozícia v hodnotovej orientácii, ich súvislosť so stabilitou osobnosti ........................................................................................................................2,5 h
 18. Patológia vzťahov, patológia sexuálnych vzťahov ........................................2,5 h
 19. Prevencia a ozdravovanie narušených sexuálnych vzťahov ..........................2,5 h
 20. Otvorenosť voči sebapresahujúcim hodnotám a ich vplyv na vzťahy............2,5 h
 21.  Priestor na metodické spracovanie tém .........................................................5,0 h
 22. Nové definície rodiny, nové pojmy, podstatné znaky rodiny ...........................2,5 h
 23. Sociokultúrne výzvy doby – nové pohľady na rodinné hodnoty, na životné fázy rodiny, na rodinné správanie...............................................................................................2,5 h
 24. Druhá demografická revolúcia a rodina............................................................ 2,5 h
 25. Muž a žena, ich pozícia v rodine a v spoločnosti, nové modely deľby práce a spolupráce v rodine, staré a nové rodové stereotypy ..........................................................2,5 h
 26. Priestor na metodické spracovanie tém .............................................................5,0 h
 27. Demokracia a rodina: princíp subsidiarity a rodina .........................................1,5 h
 28. Rodina a demokracia: iniciatívy na posilnenie rodiny, nové dôrazy  a úrovne foriem posilňovania rodiny ..........................................................................................2,0 h
 29. Absencia rodinného zázemia  a rodinnej výchovy – výzva pre spoločnosť.....1,5 h
 30. Priestor na metodické spracovanie tém ............................................................5,0 h
 31. 6.Odborné zabezpečenie výuky  títo odborníci:
 32. 7. Podmienky ukončenia vzdelávania:

Spolu ................................................................................................... 2,5 h

dospievania, rozdielny psychosexuálny vývin chlapcov a dievčat.  Kultivované dospievanie – psychické a fyzické zmeny dospievajúceho. Zmeny postojov, potreba sebaakceptácie. Pedagogika v predpubertálnom a pubertálnom období.................... ...2,5 h

 

II. ročník: Človek a jeho vzťahy..................................................................... 30 hodín

 

Spolu ..............................................................................................................2,5 h

 

III.  ročník:  Rodina a jej miesto v spoločnosti ................................................  30 hodín

 

10. Záverečné pohovory a prezentácia metodických postupov...............................5,0 h

ThDr., MUDr. Ján Ďačok,PhD, SJ, Ing. Ladislav Fülöp, PhDr. Mária Glasová, PhD, Doc. MUDr. Jozef Glasa, PhD, Doc. MUDr. Jana Hamanová, CSc., Lekársky doškoľovací ústav, Praha, ThDr. Helena Hrehová, PhD, PhDr. Oľga Križová Ing., Mgr. Blanka Kudlačová , Mgr. Ladislav Lencz,Ing. Terézia Lenczová, CSc. Mgr. Mária Lukáčová, Doc. PhDr. Jozef Matulník, PhD, Doc. ThDr., MUDr. Marián Mráz, PhD, S.J.,  Doc. RNDr. Karol Pastor, CSc., Mgr. Ivan Podmanický, Ing. Jozef Predáč.

Pre ukončenie vzdelávania je potrebná min. 80 % účasť na sústredeniach, aktívne zapájanie sa do skupinovej práce. Priebežné vzdelávanie sa končí záverečným pohovorom pred trojčlennou komisiou, ktorej členov vymenúva riaditeľ príslušného metodického centra. Absolventi štúdia získajú osvedčenie.

V prvom kole tohto odborného vzdelávania (2002-2005) ukončilo 206 učiteľov získaním osvedčenia. Na ich naliehavú žiadosť bolo priebežné štúdium rozšírené o tri jednodňové monotematické semináre (2005-2007), zamerané na bioetické otázky v oblasti medicíny, na inštitúciu manželstva a na postavenie rodiny v spoločnosti.

Autori projektu: PhDr. Oľga Križová, Ing. Terézia Lenczová, CSc., Mgr. Ivan Podmanický, PhD.

Manažerka projektu: Ing. Terézia Lenczová, CSc.

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.