1. monotematický seminár k VMR pre pedagógov

Seminár nadväzuje na priebežné vzdelávanie pedagógov

Výchova k manželstvu a rodičovstvu – sexualita v slobode a zodpovednosti“ v rozsahu 90 hod. (2002-2005), zamerané na výchovu k zodpovedným partnerským vzťahom.Stiahnuť

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.