Národný program ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia je v existujúcej podobe neprijateľný najmä pre nevhodný prístup k sexuálnemu zdraviu detí a mládeže. Používa sa tu iná definícia sexuálneho zdravia, ako prijala SZO v roku 1974, kde sa ešte hovorí o vzťahoch a láske (pozri poznámku 1.). Autori NPOSRZ nielenže nezdôrazňujú hodnotu vzťahov, ale nepovažujú ani etický rozmer sexuálnych vzťahov za relevantný. 
V NPOSRZ sa zavádza nový, v slovenskom práve neznámy pojem "sexuálne práva", vekovo nešpecifikované, ktoré začiatkom 90. rokov 20. stor. definovala Svetová federácia pre plánované rodičovstvo (Planned Parenthood Federation). Preto považujeme za dôležité zamerať pozornosť politikov i odborníkov na nedostatky NPOSRZ najmä vo vzťahu k výchove detí a mládeže.

1/ Doterajší systém vzdelávania detí a mládeže k "sexuálnemu zdraviu" (1) na Slovensku

V roku 1996 bola vládou SR prijatá Koncepcia výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Na jej základe boli vypracované a v júni 1998 prijaté učebné osnovy pre I. a II. stupeň ZŠ a pre stredné školy a od septembra roku 1998 je na všetkých školách povinne zavedená výuka a výchova nadpredmetovej problematiky výchova k manželstvu a rodičovstvu (ďalej VMR). Táto nadpredmetová problematika učebného procesu sa realizuje v predmetoch etická a náboženská výchova, biológia a iné prírodovedné predmety, literatúra a náuka o spoločnosti/občianska výchova. Multidisciplinárny charakter VMR umožňuje "integrovať filozofické, sociologické, psychologické a biologické poznatky o manželstve, rodinnom živote a intímnych vzťahoch."
Cieľom VMR podľa platnej Koncepcie je "vychovávať sociálne, morálne a emocionálne zrelé osobnosti, schopné konať a správať sa vo svojom sexuálnom, manželskom a rodinnom živote v súlade s etickými normami a hodnotami, uznávanými danou spoločnosťou." 
"V procese VMR sa rozlišujú tri základné oblasti: kognitívna - spočívajúca v pochopení a získavaní istého množstva poznatkov, emocionálna - charakterizovaná akceptáciou a utváraním názorov a postojov, vôľová - prejavujúca sa v konaní a správaní."
Z piatich deklarovaných princípov VMR je v Koncepcii VMR na prvom mieste spomenutý "princíp úzkej spolupráce rodičov a školy."
Jedným z kľúčových výukových predmetov VMR je predmet etická výchova. V nej sa odovzdávajú poznatky a zážitkovými metódami formujú názory a postoje detí a mládeže, potrebné pre budovanie partnerských vzťahov a pre akceptáciu a kultiváciu sexuálnej dimenzie ich osobnosti. Pre tento predmet bolo vyškolených viac ako 5 000 učiteliek/učiteľov a vypracované viaceré metodické materiály. Druhým kľúčovým predmetom je náboženská výchova, ktorá má vlastné metodické materiály, schválené MŠ SR a vlastnú formáciu učiteliek/učiteľov. 
Na tvorbe citovanej Koncepcie VMR sa podieľali odborníci a odborníčky rôznych názorových zameraní a jej platné znenie je výsledkom určitého konsenzu. 

2/ Opakované snahy zaviesť osobitný predmet sexuálna výchova, bez zohľadnenia multidisciplinárneho charakteru tejto problematiky

Skupina liberálne orientovaných odborníkov/odborníčok sa opakovane pokúšala navrhovať, aby multidisciplinárna, nadpredmetová problematika VMR bola nahradená osobitným predmetom sexuálna výchova. Predložili viacero návrhov, posledný v júni 2007 obsahoval už aj publikovanú Metodickú príručku sexuálnej výchovy na 2. stupni ZŠ, ktorú predložili odborníci a odborníčky Spoločnosti pre plánované rodičovstvo. Na základe posudku Štátneho pedagogického ústavu MŠ SR tento návrh i Metodickú príručku odmietlo. Napriek tomu pokračovali autori Metodickej príručky v školení učiteliek/učiteľov pre nový koncept výchovy k "sexuálnemu zdraviu".

Najnovším pokusom o presadenie osobitného predmetu sexuálna výchova je NPOSRZ SR, predložený v roku 2007 na verejné pripomienkové konanie na internetovej stránke MZ SR. Zohľadnenie niektorých poskytnutých stanovísk zo strany štátnych i neštátnych subjektov a spôsob ich následného prerokúvania na pôde MZ SR vyvolalo oprávnené obavy z nedemokratického postupu MZ SR. Rovnako vážne obavy vzbudzuje však obsah tohto dokumentu: jeho hodnotová nekonzistentnosť (najmä je to zrejmé po "zohľadnení" niektorých pripomienok s iným hodnotovým znamienkom), jeho neodbornosť, s akou vylučuje zohľadnenie poznatkov ďalších relevantných vedeckých disciplín o danej problematike (najmä pedagogiky, vývinovej psychológie a dorastovej medicíny), vylúčenie rodičov zo zodpovednej účasti na pokračovaní vo výchove vlastných detí k zodpovednej láske, nerešpektovanie tradície kresťanskej kultúry na Slovensku. 
Pre Národný program ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia je charakteristické: prezentovanie individualistickej sexuálnej výchovy; liberalizácia predčasnej sexuálnej aktivity mladistvých, bez pravdivej informovanosti o jej nielen zdravotných, ale aj psycho-sociálnych a etických rizikách; uspokojenie sa s používaním antikoncepcie mladistvými ako ochrana pred týmito rizikami.


3/ Možné dôsledky liberalizácie predčasnej sexuálnej aktivity mladistvých na ich fyzické, duševné a morálne zdravie a na ich budúce partnerské vzťahy a ich rodiny:

3.1/ Na ich fyzické zdravie:
- Podľa poznatkov dorastovej medicíny má predčasná sexuálna aktivita detí a mladistvých (podľa SZO je sexuálna aktivita mladistvých pod 18 rokov predčasná a riziková) vážne zdravotné súvislosti. "Dievča je pohlavným životom v období dospievania viac ohrozené než v dospelosti a tiež v porovnaní s chlapcom. Po dosiahnutí základnej zrelosti v pohlavnej oblasti, (...), dozrievanie ešte ďalej pokračuje, (...), najmä pokračuje dozrievanie krčka maternice.(...) Skorý začiatok pohlavného života je jedným z hlavných rizikových faktorov rakoviny krčku maternice." (Machová, J., Hamanová, J.: Dospívání a reprodukční zdraví, Nakladatelství H+H, Praha, rok 2002).
- Podľa Hamanová, J. "Takzvaná "ochrana" pred pohlavnými infekciami alebo tehotenstvom (či už bariérová alebo hormonálna kontracepcia) v tomto veku zlyháva až 10 krát častejšie. Podľa štatistík SZO z rokov 1984 a 1993 teoretická spoľahlivosť kondómu je 97-88 % a skutočná v dospievaní 97-64 %. Uvedené štatistiky SZO o spoľahlivosti antikoncepcie platia pre dospievajúcich, nie pre celú populáciu. Jej používanie si vyžaduje určitú osobnostnú zrelosť. (...) Hormonálna kontracepcia práve v dospievaní potrebuje určité špecifické ohľady, ktoré sa často nerešpektujú." (Hamanová, J. a kol.: Dospívající v péči praktického lékaře, Triton, Praha, rok 1994).
- Predčasný sexuálny život mladistvých je podľa Hamanová, J. tiež jedným z faktorov vzniku syndrómu rizikového správania sa (Hamanová, J.: Syndróm rizikového chování, Praha, 2007)
- Podľa výsledkov výskumu z roku 1997 (Lukšík, I., Popper, M.: O sexuálnom správaní mladých ľudí na Slovensku, kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele, KVSK SAV, Bratislava, 1997) mladiství, ktorí pred 17. rokom veku žili sexuálnym životom, siahnu s väčšou pravdepodobnosťou po droge ako ostatní mladiství... 

3.2/ Na ich budúce partnerské vzťahy a ich rodiny
- Podľa vyššie citovaných vyjadrení dorastových lekárov nezrelé predčasné sexuálne vzťahy zvyšujú pravdepodobnosť prežívania promiskuitných vzťahov s menej rozvinutou zodpovednosťou za druhého partnera/partnerku. K podobnému záveru prišli výskumníci nezávisle na sebe z rôznych kultúrnych oblastí: (Centre of Desease Control: Premarital Sexual Experience among AdolescentWomen US, 1970-1988, Správa z roku 1991): " Predčasný sex vedie k promiskuite. Dievčatá, ktoré mali prvý styk pred 18. rokom,v 75 % prípadov mali 2 a viac partnerov a v 45 % prípadov 4 a viac partnerov." Ďalší názor odborníka: Míček, L., Brno, rok 1986: In: " Vliv předčasných sexuálních vztahú na osobnostný vývin", s. 90-91: "Je známa a uznávaná skutočnosť, že predčasný sex nedovolí rozvinutie vyšších citov, podporuje sklon k egoizmu a spôsobuje ďalšie poruchy osobného a sociálneho vývinu." Podobne aj Kožnár, rok 1990.
- Nie je bezdôvodná obava, že podpora morálna i materiálna predčasných sexuálnych skúseností adolescentnej mládeže, podporuje egoizmus nositeľov "sexuálnych práv" v čase ich osobnostnej nezrelosti. (V NPOSRZ "sexuálne práva" nie sú totiž nijako ohraničené vekom nositeľov týchto "práv"). Skúsenosti s fenoménom domáceho násilia vo vzťahoch k partnerke/partnerovi či deťom sú práve o hlboko zakorenenom sebectve v sexuálnych vzťahoch.
- Permisívna sexuálna výchova a propagácia predčasného sexu nepochybne vplýva na budúce maritálne správanie detí a mládeže a následne na stabilitu ich budúcich rodín.
- Podľa bohato spracovaného prehľadu "Rodina v spoločensko-vedných výskumoch" (Glasová, M., In: Rodina a zodpovedné rodičovstvo dnes, odborný bulletin Slovenskej spoločnosti pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo č. 7/2004, s. 4-20 ) "údaje z viacerých významných spoločensko-vedných výskumov poukazujú na niektoré dôsledky úpadku tradičného usporiadania rodiny: sociálnu instabilitu a chudobu, dopady manželského rozvratu a rozvodov na fyzické a psychické zdravie dospelých aj detí, násilie, zneužívanie a suicidiá - a priamo či nepriamo potvrdzujú sociálne stabilizujúce funkcie tradičného rodinného usporiadania."

Zhrnutie: 
Každá podpora tendencií posilňujúcich destabilizáciu a rozpad existujúcich i budúcich rodín vedie k
- oslabeniu výchovného pôsobenia rodín,
- k nárastu sociálnej patológie v spoločnosti,
- k prehlbovaniu prejavov anómie v spoločnosti, k oslabovaniu hodnotového spojiva spoločnosti.
To ďalej vyžaduje určité represívne opatrenia zo strany štátu a nárast kompenzačných opatrení za dysfunkčné rodiny ... atď.
Tak sa štát mení z manažera spoločnosti na opatrovateľský a policajný subjekt, ktorý sa nebude dariť financovať z daní daňových poplatníkov... (prof. P. M. Zulehner, Viedeň-Bratislava, konferencia Slovenskej spoločnosti pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, Úloha otca a matky v rodine, Bratislava, rok 2003)

Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, občianske združenie odborníkov, žien a mužov, zaoberajúcich sa na akademickej, výskumnej, poradenskej a občianskej pôde otázkami rodiny a jej členov spolu so svojimi 21 asociovanými pro-rodinnými organizáciami navrhuje:

1/ Je potrebné, aby sa vytvoril priestor na verejnú diskusiu o návrhu Národného programu ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia! Nie písomný návrh a písomné pripomienky, ale otvorená diskusia zainteresovaných odborníkov, kde popri iných nesmú chýbať muži a ženy pedagógovia, vývinoví psychológovia a dorastoví lekári, sociológovia a teológovia.
Bez tohto odborného zázemia predložený Národný program ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia nebude ani národný, ani nebude chrániť zdravie občanov a občaniek SR, lebo zostane neodborným pamfletom úzkej skupiny jednostranne orientovaných odborníkov a odborníčok.

2/ Hľadať na štátnej i mimovládnej úrovni všetky spôsoby, ako posilniť výchovné spôsobilosti rodičov, aby na prvom mieste rodičia mohli účinne čeliť vplyvu najmä komerčných médií masovej komunikácie, ktoré masívne propagujú kultúru voľného sexu.

3/ Liberálnu sexuálnu výchovu spojenú s ponukou antikoncepcie mladistvým v školách na jednej strane a výchovu k zodpovednej láske s pomocou pravdivej osvety o rizikách predčasnej sexuálnej aktivity a o hodnote trvalých manželských vzťahov na strane druhej nemožno dať na spoločného menovateľa, sú v kontrapozícii. Preto v prípade, že sa nepodarí presadiť demokratickú diskusiu, ktorá by prispela k podstatnému odbornému prepracovaniu NPOSRZ, je nevyhnutné zaručiť rodičom právo alternatívnej voľby výchovy a vzdelávania k manželstvu a rodičovstvu pre svoje deti, v mene:
- fyzického a duševného zdravia dospievajúcich, najmä dievčat,
- formovania vzťahových spôsobilostí najmä chlapcov, ale aj dievčat.
- ochrany budúcich rodín detí a mládeže.


(Pozn.1): Je dôležité pripomenúť, že pojem "sexuálne zdravie" sa v Koncepcii VMR odvíja od tejto definície Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 1974: "Sexuálne zdravie predstavuje súhrn telesných, citových, rozumových a spoločenských stránok človeka ako sexuálnej bytosti, ktorý obohacuje osobnosť, zlepšuje vzťahy k ľuďom a rozvíja schopnosť lásky." Sexuálna výchova ako osobitný predmet prezentuje novú definíciu sexuálneho zdravia ( z roku 2002): Je to "stav fyzickej, emočnej, psychickej a sociálnej pohody vzťahujúcej sa k sexualite; neznamená iba absenciu choroby, dysfunkcie alebo poruchy. Sexuálne zdravie vyžaduje, aby sa k sexualite a k sexuálnym vzťahom pristupovalo pozitívne a s úctou a aby mal človek možnosť viesť uspokojujúci a bezpečný sexuálny život bez nátlaku, diskriminácie a násilia. Dosiahnutie a udržiavanie sexuálneho zdravia vyžaduje rešpektovanie, ochraňovanie a napĺňanie sexuálnych práv všetkých ľudí." Tu sa hovorí o externom "zaisťovaní" podmienok pre prežívanie sexuálnej pohody, ale nič o vnútornom zodpovednom prístupe každého človeka k vlastnej sexualite a k budovaniu zodpovedných intímnych vzťahov k druhému partnerovi /partnerke tohto vzťahu.

V Bratislave 29. júla 2008

 

Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo
 spolu s 21 asociovanými pro-rodinnými organizáciami

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.