Keď sa hovorí o eliminovaní chudoby, zvyčajne sa hovorí o sociálnej spravodlivosti, rôznych spôsoboch pomoci chudobným, o pomoci rozvinutých krajín pre nerozvinuté a o iných sociálnych, politických a ekonomických opatreniach. Všetky také opatrenia si viac či menej vyžadujú presuny peňazí od tých, ktorí ich majú tým, ktorí ich nemajú.

My sa budeme zaoberať úspešným, pekným, radostným a konštruktívnym – inými slovami - kvalitným rodinným životom, ako jedným zo spôsobov ako zmenšiť alebo odstrániť chudobu.

Čo je kvalitný rodinný život

Kvalitný rodinný život vnímame ako rodinu založenú na dobrovoľne a osobne prijatom vzájomnom nevypovedateľnom sľube a praktizovaní celoživotnej láskavej, úctivej, celý život trvajúcej, vernej, bezpodmienečnej, aktívnej, serióznej a zrelej vzájomnej lásky a starostlivosti medzi jedným mužom a jednou ženou, a podobne, takú lásku oboch voči všetkým ich deťom.
Vzťahy v takej rodine sú úspešnejšie, radostnejšie a krajšie, keďže v nej panuje spravodlivosť, čestnosť, pozornosť, dodržiavanie sľubov, rešpekt a úcta, vernosť, bezpodmienečná starostlivosť o tých členov, ktorí to potrebujú a pod.

Osobné príčiny chudoby

Alkoholizmus, drogové závislosti, AIDS, lenivosť, nerozumné míňanie peňazí, hazardné hry, rozvody, prostitúcia, promiskuita, kriminalita a podobné správanie alebo spôsob života predstavuje osobné príčiny chudoby. Stavom (ochorenia ako AIDS a iné sexuálne prenosné choroby) a správaniu sa dá predchádzať prostredníctvom kvalitného rodinného života.
V rodinách s kvalitným životom je menej alkoholizmu, drogových závislostí, lenivosti, prostitúcie, promiskuity, AIDS, nerozumného vynakladania peňazí, násilia, hazardných závislostí, urážok, ponižovania, zosmiešňovania, ironizovania a iných foriem deštruktívneho správania.

AIDS a kvalita rodinného života

WHO uvádza, že jedinou absolútnou prevenciou AIDS a sexuálne prenosných chorôb je „verný vzťah medzi dvoma zdravými osobami“. Riadne používanie kondómu, podľa WHO, len „zmenšuje riziko nákazy AIDS alebo inými sexuálne prenosnými chorobami“, čo znamená, že riziko (riziko predstavuje reálnu možnosť) nákazy existuje aj pri riadnom používaní kondómu. Naďalej existuje, i keď je menej pravdepodobné. Pri kvalitnom manželskom živote si ľudia ochránia zdravie, pretože sa slobodne rozhodli zachovávať vzájomnú vernosť. Mladí ľudia sú menej promiskuitní, zakladajú zdravé manželstvá a zostávajú zdraví.

Alkoholizmus a drogové závislosti

V rodinách, kde panuje sebaúcta a úcta voči iným, nežná starostlivosť a láska voči všetkým členom rodiny, alkoholizmus alebo drogové závislosti sú veľmi zriedkavé alebo sa vôbec nevyskytujú.

Lenivosť a nezodpovedné míňanie peňazí

V kvalitných rodinách členovia rodiny pracujú podľa svojich možností a schopností zo serióznej a zrelej lásky k sebe navzájom a k ostatným členom rodiny a peniaze vynakladajú zodpovedne.

Sebaúcta ako prevencia chudoby

V kvalitných rodinách sa buduje a podporuje sebaúcta všetkých jej členov. Sebaúcta sa zakladá viac na hodnote a dôstojnosti každej ľudskej bytosti, a menej na osobných kvalitách, majetku, osobnom úspechu a výkonoch.

Počet detí v rodine a chudoba seniorov

Vo viacerých industrializovaných krajinách štát organizuje a garantuje dôchodky pre seniorov. Peniaze na dôchodky sa získavajú prostredníctvom odvodov z miezd ľudí, ktorí pracujú. Čím menej ľudí pracuje, tým menej je peňazí pre dôchodcov a tým viac je medzi nimi chudoby.
V Chorvátsku, v dôsledku nízkej pôrodnosti pripadajú na dvoch dôchodcov menej ako tri ekonomicky činné osoby. Preto sa netreba diviť, že mnohí dôchodcovia sú veľmi chudobní.
Rodiny s kvalitným rodinným životom, kde sa ctí ľudská osobnosť a deti sú milované, keď sú zdravé, často majú viac detí. Moja manželka a ja máme šesť detí a 19 vnúčat, pričom jedno z našich detí je ešte slobodné. Všetkých šesť detí pracuje a prispieva na dôchodky pre dôchodcov. Zabezpečujú peniaze pre najmenej štyroch dôchodcov. Dve deti zarábajú na dôchodok pre moju manželku a pre mňa a ďalšie zabezpečujú dôchodky pre aspoň ďalších dvoch ľudí, ktorí nemajú deti.
Našou rodičovskou láskou a prácou sme zabezpečili dôchodky pre prinajmenšom dvoch ďalších ľudí v našom veku, ktorí nemajú deti.
Čím viac zrelej lásky je v rodine, tým viac detí má dvojica a tým menej chudobných dôchodcov je v spoločnosti.
V rozvíjajúcich sa krajinách, kde len málo ľudí dostáva dôchodok, kvalitná rodina tiež pomáha redukovať chudobu seniorov. Rodičia, ktorí na základe serióznej lásky a starostlivosti majú viac detí a žijú kvalitným rodinným životom, si pre svoju starobu zabezpečujú lepšiu starostlivosť od svojich detí a následne menej trpia chudobou.

Podpora kvalitnej rodiny ako spôsobu eliminovania alebo zmenšovania chudoby je dostupná pre všetkých. 
Peniaze alebo iné materiálne prostriedky na zmenšenie alebo vykorenenie chudoby sú dostupné len pre niektorých ľudí, združenia, štáty alebo subjekty. Podpora kvalitnej rodiny je dostupná pre všetkých, ktorí ju chcú podporovať.
Úspešnou podporou kvalitného rodinného života sa serióznym spôsobom rieši problém chudoby. Táto podpora je možná a potrebná všade, v rozvinutých aj rozvíjajúcich sa krajinách. Medzi chudobnými, medzi nevzdelanými a rovnako medzi bohatými a vzdelanými ľuďmi. Kvalitný rodinný život priamo posilňuje aj zdravotný stav členov rodiny, podporuje komunikačné zručnosti a iné vlastnosti a schopnosti, ktoré im pomáhajú žiť úspešným osobným a spoločenským životom.

Štát a mimovládne organizácie môžu pomáhať

Medzinárodné organizácie, vláda a tretí sektor môžu a mali by venovať zvýšenú pozornosť podpore kvalitného rodinného života ako jednej z ciest na odstránenie chudoby.

Náboženské obce môžu pomáhať

Katolícka cirkev a ďalšie kresťanské, moslimské a iné náboženské spoločenstvá veľa robia, a možu robiť ešte viac, na podporu kvalitných rodín, a tak pomáhať zmenšovať a odstraňovať chudobu.

Rodinné centrum, Kaptol 10, PP 579 Zagreb, Chorvátsko
telefón 385 1 3697 026, 385 1 4814 687 Fax 385 1 3697 145
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.UN Commission for Social Development, 48th session, Feb. 2011
Oslava 20. výročia Medzinárodného dňa rodiny v r. 2014


Čo je rodina

Keď v r. 1994 OSN pripravovala rok rodiny, nezadefinovala čo vlastne je rodina, ktorú OSN bude oslavovať počas roka rodiny. Zdôvodňovalo sa to tým, že existuje veľa foriem spolužitia, ktoré ľudia nazývajú rodina, pričom nie všetci s tým súhlasia. 

Je to reálny fakt. Sú ľudia, ktorí hovoria o rodine, keď muž žije s viacerými ženami alebo žena žije s viacerými mužmi, alebo muž a žena dočasne spolu žijú, dvaja muži a dve ženy žijú spolu a o iných formách spolužitia. Sú ľudia, ktorí však nesúhlasia s tým, že vyššie uvedené formy spolužitia možno oprávnene nazývať rodinou.

Konsensus o tom, čo je rodina – existuje

Všetci obyvatelia našej planéty sa zhodujú na tom, že jedna žena a jeden muž, ktorí žijú v manželskom zväzku na celý život, žijú so svojimi deťmi a sú spojení láskavou, rešpektujúcou, vernou, aktívnou, bezpodmienečnou, neodvolateľnou, vážnou a zrelou celoživotnou vzájomnou láskou a starostlivosťou, ktorú si dobrovoľne a osobne zvolili a pre ktorú sa rozhodli, sa oprávnene nazývajú rodinou.
Ako som spomínal v úvode, niektorí obyvatelia sveta, ktorí uznávajú tu popísanú formu spolužitia ako rodinu, tiež uznávajú ako rodinu niektoré iné formy spolužitia, ale mnohí ľudia nesúhlasia s tým, aby sa akékoľvek iné formy spolužitia nazývali rodinou.
Skutočnosť o konsenze všetkých ľudí o tom, že uvedená jedna forma spolužitia sa oprávnene môže nazývať rodinou, je veľmi dôležitá.

Spoločné znaky dôležité pre všetky formy spolužitia

Sú určité znaky alebo kvality vo všetkých formách spolužitia, ktoré pomáhajú členom takých skupín lepšie žiť. Je to napr. spravodlivosť, čestnosť, konštruktívnosť, úcta voči sebe a iným, pracovitosť, rozumné vynakladanie finančných prostriedkov, dodržiavanie sľubov a pod.
Napriek rozdielnym pohľadom na to, ktorú formu spolužitia možno nazývať rodinou, my všetci môžeme a mali by sme zároveň a spoločne pracovať na podpore a propagovaní týchto osobných kvalít, aby ľudia žili lepším osobným a spoločenským životom.

Všeobecná deklarácia ľudských práv a rodina

Článok 16 Všeobecnej deklarácie ľudských práv hovorí: “Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť sobáš a založiť si rodinu.”
Všeobecná deklarácia ľudských práv propaguje ako rodinu formu spolužitia, na ktorej sa každý zhoduje, že je to rodina, to znamená jeden muž a jedna žena s deťmi.


Príprava na oslavu dvadsiateho výročia Medzinárodného roka rodiny v r. 2014

Podľa nášho názoru počas príprav na oslavu dvadsiateho výročia Medzinárodného roka rodiny (v r. 1994), by sme mali šíriť povedomie, že každý na svete sa zhoduje v tom, že len jedna forma spolužitia sa môže oprávnene nazývať rodinou a že existuje silný nesúhlas s tým, aby sa rodinou nazývali iné formy spolužitia. Myslíme si tiež, že treba propagovať kvality, ktoré pomáhajú ľuďom žijúcim v akejkoľvek forme spolužitia žiť lepším, úspešnejším, krajším a radostnejším životom. Máme na mysli kvality ako spravodlivosť, čestnosť, láskavosť, konštruktívnosť, úcta voči osobe, starostlivosť, absencia psychického (úrážky, zosmiešňovanie, ironizovanie, ponižovanie) alebo fyzického násilia a iné podobné pozitívne kvality, ktoré by sa mali seriózne propagovať prostredníctvom vzdelávania, šírenia povedomia a ďalšími dostupnými metódami.

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.