Prehľad tém regionálnych konferencií, konaných v súlade s OSN programom, ako príprava na slávenie 20. výročia Medzinárodného roka rodiny.

Konferencie zorganizovala Slovenská spoločnosť pre rodinu spolu so svojimi partnermi z mimovládnej sféry, pod garanciou predsedu Výboru NR SR pre sociálne veci pána Jána Podmanického a s finančnou podporou Nadácie Kondráda Adenauera. Všetkým týmto spolupracujúcim inštitúciám úprimne ďakujeme.


1.Konferencia Rodina spoločnosti, spoločnosť rodine, medzigeneračná solidarita
Pod týmto názvom sa stretli zástupcovia deviatich krajín vrátane Slovenska na dvojdňovej medzinárodnej konferencii, ktorá sa konala 30. novembra – 1. decembra 2012 v Častej Papierničke pod garanciou predsedníčky Slovenskej spoločnosti pre rodinu Anny Záborskej a predsedu Výboru NR SR pre sociálne veci Jána Podmanického. Podujatie bolo prvým zo série regionálnych konferencií v rámci prípravy na 20. výročie Medzinárodného roku rodiny vyhláseného OSN, ktoré si s vďačnosťou spomenieme v roku 2014. Partnermi organizátora Slovenskej spoločnosti pre rodinu boli občianske združenia Úsmev ako dar a Fórum života, ďalej Nadácia Konráda Adenauera a Klub mnohodetných rodín.
Odborníci zo Slovenska i zo zahraničia predstavili vo svojich prednáškach rôzne témy týkajúce sa vzťahu medzi rodinou a spoločnosťou, najmä: jedinečné vzťahy dieťaťa s matkou a otcom ako primárny prameň vzácneho ľudského potenciálu (Prof. Juergen Liminski s Berlína); ako moderný ekonomický prístup k životu svojim hodnotovým rebríčkom oslabuje medzigeneračnú solidaritu (Mgr. Georg Hochreiter z Viedne); medzigeneračná solidarita a sebarealizácia ako spojené nádoby (Ing. Marie Oujezdská, Brno); demografia a medzigeneračná solidarita (RNDr. Karol Pastor (Bratislava); návrh na legislatívne riešenie rodinného podnikania (Ing. Ján Hudacký, poslanec NRSR); neplatená práca matiek ako nezanedbateľný zdroj bohatstva spoločnosti (MUDr. Anna Záborská, poslankyňa EP); postmoderná rodina - výzva a príležitosť (Ing. Terézia Lenczová, čestná predsedníčka SSR).
Toto bohatstvo pohľadov na medzigeneračnú solidaritu v rodine doplnilo sedem pracovných skupín (workshopov) s konkrétnymi témami. Odborní garanti jednotlivých pracovných skupín úvodom konštatovali aktuálnosť témy a na základe diskusie v pracovnej skupinách sformulovali návrhy voči rodinnej politike v SR na príslušných úrovniach. Tieto návrhy Slovenská spoločnosť pre rodinu (SSR) spracuje a poskytne kompetentným orgánom.


 Závery a odporúčania z workshopu 1: Rodina ako zdroj ľudského potenciálu
Odborní garanti: Terézia Lenczová, Mária Slivková, zahraničný hosť prof. Juergen Limiňski

1/ Pre pro-rodinné organizácie a pre médiá masovej komunikácie na vylepšenie ich osvetovej činnosti v prospech vytvárania lepších podmienok pre rodiny v spoločnosti; pre orgány OSN a EÚ

- Šíriť informácie o nezastupiteľnej úlohe matky vo veku dieťaťa do 3 rokov v zmysle:
dieťa pre svoj zdravý citový vývoj a na ňom závislý ďalší intelektuálny rozvoj potrebuje mať vedomie, že matka je mu fyzicky blízko, má na neho čas, aby mohlo klásť otázky vtedy, keď mu prídu na myseľ. Takto je to v súlade s povahou dieťaťa a účinne aktivizuje jeho ľudský potenciál. V opačnom prípade sa toto bohatstvo v dieťati nerozvinie a dieťa i spoločnosť je o to ochudobnená.

- Šíriť pravdu o človeku, manželstve a rodine ako o existenciálnych podstatných prejavoch života človeka, ktoré majú rozhodujúci vplyv na kultúrnu i materiálnu kvalitu života spoločnosti. Organizovať sieť manželsko-rodinných poradní o komunikácii a budovaní vzťahov odpúšťaním a empatiou - vrátane terapie.

- Stres v rodinách je pre rozvoj malých detí veľmi nebezpečný. Preto každé opatrenie, ktoré núti ženy v čase ich aktívneho rodičovstva opustiť malé deti v prospech závislej práce, môže byť pre rozvoj detí kontraproduktívny a ohrozuje ich zdravý rozvoj.

2/ Pre politikov, zamestnávateľov a odborárov

- Pri tvorbe opatrení rodinnej politiky vychádzať z pravdy o človeku: že jeho citové aj intelektuálne schopnosti, jeho schopnosť nadväzovať vzťahy partnerské i pracovné závisí od láskyplného prostredia a od fyzickej prítomnosti matky (jednej vzťahovej osoby) v štádiu jeho raného rozvoja (do 3 rokov veku).

- Čas, ktorý venuje matka/otec v čase aktívneho rodičovstva dieťaťu (optimálne do troch rokov), je čas vysoko produktívny, lebo vytvára nezastupiteľné bohatstvo krajiny, ľudský potenciál. Suma rodičovských príspevkov nie je záťaž pre štátny rozpočet, ale je nákladom na vznik vzácneho obnoviteľného bohatstva krajiny. Bez neho, bez zdravých detí, každá krajina upadá v globálnej konkurencii krajín i v účasti na zachovaní civilizácie.
Protihodnotou za rodičovský príspevok je výkon manažerskej práce, ktorá v sebe obsahuje nielen bežné činnosti obživy a údržby domácnosti, ale aj správu emócií detí, neustále učenie sa, ako riešiť konkrétne problémy detí.

3/ Pre podporu spolupráce rodičov a školy

- Rodičia musia mať právo na informácie o výchovných zámeroch školy; právo na výchovu svojich detí podľa svojho svedomia; na prístup k lídrom, zastupujúcim pedagogické spoločenstvo a rodičovskú samosprávu; na hľadanie nových foriem autentickej výchovy ku kultúrnym a duchovným hodnotám (napríklad na rozvíjanie kontaktov detí v škole a seniorov z príbuzenstva detí a pod.)

4/ Pre orgány na úrovni ministerstva školstva a jeho podriadených orgánov, pre poslancov NR a VUC

- Nedovoliť, aby sa realizoval na školách SR ten typ sexuálnej výchovy, ktorej hlavným cieľom je naučiť deti používať prezervatív. Je to kvázi-výchova! Toleruje predčasnú sexuálnu aktivitu mladistvých, ktorá z chlapcov robí sebeckých Don Juanov (Machos) a dievčatám otvára dvere k prelietavým vzťahom, čo je v rozpore s ich ľudskou dôstojnosťou a s ich túžbou po šťastí. Takto vedené deti nebudú schopné založiť si trvalý manželský vzťah a stabilnú rodinu.
Podporovať výchovu ku vzťahom v podobe výchovného programu Výchova k manželstvu a rodičovstvu, prítomný na školách SR od septembra 1998.

- Podporovať športové aktivity v školách a zmysluplné aktivity mimovládnych, cirkevných a samosprávnych centier voľného času. Pre rozvoj zdravia a charakteru detí sú veľmi dôležité!
Spracovala: Terézia Lenczová, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Závery a odporúčania z workshopu 2: Ekonomický prínos vzťahovo zdravých rodín
Odborní garanti: Terézia Lenczová, Ján Hudacký, zahraničný hosť Mag. Gregor Hochreiter

1/ Pre orgány zastúpené v Rade pre ekonomiku a rozvoj, kde sa realizuje spoločenský dialóg o ekonomike a jej sociálnych súvislostiach; pre orgány EÚ a OSN:

- Výskumne overiť a organizačne riešiť jednostrannosť a nekorektnosť interpretácie HDP ako indikátora národného bohatstva, keďže nezahŕňa produkty a služby neplatenej práce v rodinách, ktoré neprechádzajú trhom. Ako určiť výšku tohto prínosu neplatenej práce v rodinách (resp. aj v dobrovoľníckych štruktúrach, zameraných na neplatené alebo iba symbolicky platené služby obyvateľstvu? Pre ich vyčíslenie, resp. hrubý odhad je možné ich oceniť trhovými cenami obdobných platených služieb.

- Je potrebné rozlišovať cesty k zbohatnutiu - k individuálnemu i spoločenskému - podľa rôznych podôb bohatstva:
• materiálne bohatstvo, získané závislou alebo podnikateľskou prácou,
• zdravie jednotlivcov - vďaka prevencii i vďaka liečbe,
• prirodzenú povahu človeka a jeho úsilie a zodpovednosť o dobro jeho rodiny a spoločenstva na lokálnej úrovni.
Zmyslom života človeka a ľudského spoločenstva nie je totiž hmotné bohatstvo, to je iba prostriedkom pre naplnený život, ale hodnotné medziľudské vzťahy. Preto neslobodno tolerovať podmienky ekonomickej činnosti, ktorá stavia spomenuté tri formy bohatstva proti sebe (priveľa závislej práce na úkor zdravia; na úkor rešpektovania zmyslu života).

- Zrelí otcovia a matky majú vysokú motiváciu postarať sa o svoje deti a o celú rodinu svojou pracovnou činnosťou. Vďaka tejto motivácii rodiny nie sociálni pacienti štátu, ak predsa - iba v čase naliehavej pomoci pre tragické okolnosti. Povolaním štátu je byť v službách rodinám a občanom.
Dôležitosť legislatívnej podpory rodinného podnikania pre vytváranie zamestnanosti, ako prirodzenému tmelu v sieti ekonomických subjektov v čase krízy. Je to jedno z východísk z krízy.

2/ Pre ekonomické univerzity, stredné ekonomické školy ai. formy vzdelávania detí a mládeže:

- Odovzdávať študentom tieto nové pohľady na pojem národné bohatstvo a jeho indikátory a na hodnotenie ciest k osobnému a spoločenskému bohatstvu: aby nenarúšali prirodzenú povahu človeka, jeho úsilie o dobro rodiny a lokálneho spoločenstva a o zdravie človeka i jeho životného prostredia.
- Podobne je potrebné kriticky prehodnotiť jednostranné a neúplné hodnotenie mobility pracovníkov vnútri krajiny a najmä do zahraničia, lebo má silné psychologické a sociálne súvislosti a dôsledky. Kritériom akceptovania je, aby sa nenarúšali vzťahy v rodinách migrujúcich občanov a ich základné zodpovednosti a práva sa zachovávali v rovnováhe.

hmotných a materiálnych v rôznych oblastiach spoločenského života, najmä v živote rodín. Tiež aká je váha spoločne tráveného času v rodinách, potrebného pre rodiny ako priestor prepotrebnej vnútornej komunikácie, na stabilizáciu rodín.

3/ Pre ministerstvá s ekonomickou orientáciou

- Všetkými spôsobmi, ktoré má demokratický systém vládnutia k dispozícii, podporovať rodinné podnikanie, aby mohlo mať stabilizujúci vplyv na vzťahy v rodine a posilňovalo relatívnu nezávislosť rodín od štátu.

- Poznatky o ekonomických dôsledkoch strát na ľudskom potenciáli používať ako argument na podporu spoločne tráveného času, potrebného pre rodiny ako priestor prepotrebnej vnútornej komunikácie.
Spracovala: Terézia Lenczova, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Závery a odporúčania z workshopu 3: Príprava detí a mládeže na zakladanie rodiny, permanentné vzdelávanie
Odborní garanti: Mgr. Ivan Podmanický, CSc., Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.; ThLic. Roman Seko,

Príprava detí a mládeže na zakladanie rodiny, permanentné vzdelávanie vyžaduje:

A) Z pohľadu spoločenských autorít
-„Propagáciu“ manželstva a rodiny vo verejnom živote, s patričným odrazom i v Zákone o rodine.
- Právo na pozitívnu prezentáciu manželstva a rodiny v spoločenskom živote.
- Rešpektovanie a podporu práv rodiny na zodpovednosť za výchovu svojich detí.
- Rešpektovanie práva rodičov na výchovu svojich detí v súlade s vlastnými prijatými hodnotami.
- Rešpektovanie práv rodiny na hájenie oprávnených záujmov svojich detí pri realizácii edukačných aktivít spoločenských inštitúcií, ochranu pred negatívnymi vplyvmi, posilnenie statusu rodičovských združení, stavovských a rodičovských organizácií.

B) Z pohľadu verejnosti vo vzťahu k edukačnej činnosti sú dôležité tieto úlohy
- Skvalitnenie výučby koncepcie Výchovy k manželstvu a rodičovstvu (VMR) a hľadať možnosti jej realizácie aj v neformálnom vzdelávaní, čo je problém a zodpovednosť nás všetkých.
- Posilnenie edukačných predmetov s formačným charakterom (etická výchova, náboženská výchova, náuka o spoločnosti).
- Reedícia, tlač a šírenie vhodných a atraktívnych publikácií o manželstve a rodine.
- Podpora mediálnej výchovy (o tom viac osobitná pracovná skupina).
- Vzájomná podpora rodičovských organizácií v ich spoločenskej angažovanosti.
- Realizovať v spolupráci celým tretím sektorom mediálnu kampaň „Muž v ohrození“ (nie iba „Žena v ohrození“).
- Zaviesť okrem existujúcej koncepcie VMR samostatný alebo prierezový edukačný predmet „Náuka o rodine pre nižšie/vyššie sekundárne vzdelávanie.
- Prizvať občianske združenia k spolupráci pri tvorbe a realizácii vzdelávacích programov VMR.
- Rátať s rodičmi – hlavná časť prípravy na manželstvo by sa mala realizovať v rodinnom prostredí.
- Prizvať rodičov angažovať sa a spolupracovať s edukačnými inštitúciami.
-Vyzvať rodičov k ostražitosti a spolupráci na spoločenskej kontrole exekutívnej a legislatívnej činnosti, týkajúcej sa najmä školskej edukácie a rodiny.

Spracoval: Mgr. Ivan Podmanický, PhD., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Závery a odporúčania z workshopu 4: Médiá vo výchove
Odborní garanti: PhDr. Nataša Slavíková; MUDr. Anna Kováčová; PhDr. Viera Kačinová


Význam mediálnej výchovy pre stabilitu rodiny

Workshopu sa zúčastnilo 16 účastníkov z toho 14 zo Slovenska a 2 zo zahraničia.
Koreferáty: 5
PhDr.Viera Kačinová PhD.:
Formácia rodičov – východisko realizácie mediálnej výchovy v rodinách
Ing. Miroslav Drobný- e Slovensko, prezentácia aktivít Bezpečný internet, nový výskum
Mgr.Viktória Kolčáková: Mediálna škola
MUDr. Anna Kováčová – Nelátkové závislosti
Ondrej Sočuvka – evanjelizácia Googla

Zhrnutie
 Workshop Mediá vo výchove poukázal na príležitosti, obavy a riziká, ktoré prinášajú médiá, najmä nové technológie, na stabilitu rodiny, s dôrazom na psychický, morálny a fyzický vývin a výchovu maloletých. Prevencia je nedostatočná a doterajší systém mediálnej výchovy je pomalý.
 Deti začínajú používať internet v skoršom veku a využívajú pri tom široké spektrum prepojených zariadení, akými sú smartfóny, tablety, hracie konzoly, PC ,TV, mobilné zariadenia, ktoré sú fenoménom, čo ovplyvňuje úlohu rodičov a školy a predstavuje pre nich výzvu.
 Dôsledkom toho sa deti stali významnou cieľovou skupinou pre výrobcov zariadení a poskytovateľov a tvorcov obsahov, ktoré nie vždy sú v súlade s ochranou maloletých a ich ľudskej dôstojnosti. Obavy rodičov z nežiaducich, nevhodných a nezákonných obsahov sa zväčšujú. Ide o dynamické odvetvie, kde technológie predbiehajú legislatívu a nebezpečenstvá pre deti sú stále sofistikovanejšie.

V súlade s odporúčaniami Európskej únie, Rady Európy a UNESCO je potrebné zosilniť dobré príklady vo vzťahu k mediálnej výchove v kontexte celoživotného vzdelávania. Mediálna výchova je problém pre rodičov a rodiny.
Rodičia nemajú príležitosti systematicky získavať mediálne zručnosti, schopnosti a kompetencie , ktorých cieľom je zodpovedné, tvorivé a kritické využívanie médií s dôrazom na morálne kontexty, humanizmus a vekovú vhodnosť.

Je potrebné oceniť doterajšie aktivity Národného centra pre bezpečnosť internetu v SR , Medzinárodného centra pre mediálnu gramotnosť IMEC pri FMK UCM v Trnave s ich webovými stránkami www.zodpovedne.sk. a www.medialnavýchova.sk. a odborníkov z akademickej oblasti či nadšencov, ktorí sa téme mediálnej výchovy dlhodobo venujú .


Na základe návrhov z workshopu navrhujeme prijať nasledovné opatrenia:

Dôsledne implementovať Koncepciu mediálnej výchovy v kontexte celoživotného vzdelávania, schválenú vládou SR v roku 2009 a Závery Rady EU a UNESCO k mediálnej gramotnosti.

Dať do pozornosti rodičom:
• bezplatnú linku pomoci 116111, www.pomoc.sk kde rodičia môžu nahlasovať nezákonný obsah – prípadne prediskutovať problémy na internete. Nájdete tiež na www.zodpovedne.sk -kontaktný bod na riešenie hlavne problémov detskej pornografie a pedofílie v medzinárodnom meradle.
 Príručku pre rodičov a knihu Deti v sieti, ktorá je prvou komplexnou publikáciu o ohrozeniach internetu na Slovensku, obidve sú dostupné na stránkach www.ovce.sk a www.zodpovedne.sk.
 Publikáciu Deti v sieti distribuuje aj internetové kníhkupectvo www. martinus. sk ako elektronickú knihu a je možné si ju bezplatne stiahnuť.

Ďalej je potrebné podporovať:
 systematickú prípravu súčasných a nových učiteľov mediálnej výchovy na vysokých školách a inštitúciách zameraných na rozvoj ich profesionálneho vzdelávania a širokej verejnosti prostredníctvom univerzít tretieho veku;
 vzdelávanie a systém poradenstva v oblasti mediálnej výchovy pre rodičov a starých rodičov a iných rodinných príslušníkov;
 edukáciu rodičov:

- zvýšiť záujem samotných rodičov o potrebu mediálnej výchovy v záujme stability rodiny;
- mediálne večery pre rodičov prostredníctvom médií najmä verejnoprávnych, internetu, vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií, ( školského systému vzdelávania, pastoračných centier pri farských úradoch, atď;
- spracúvanie didaktických materiálov pre rodičov na zvyšovanie úrovne mediálnej gramotnosti;
 - vytváranie internetových stránok s hodnotením mediálnej produkcie s dôrazom na morálne kontexty a vekovú vhodnosť;
 výskum merania a testovania mediálnej gramotnosti na základe štúdie EÚ z roku 2011.

 Vzhľadom na komplexnosť rýchlo sa meniaceho a nepredvídateľného odvetvia nových médií a rozmanitosti aktérov s vlastnými záujmami, spolupracovať s odvetvím v záujme rozvoja produktov a služieb takým spôsobom, ktorý bude deťom prinášať príležitosti a zároveň ich ochraňovať.

Podporovať zvyšovanie mediálnej gramotnosti rodičov znamená najmä:
1. Identifikovať a odmietnuť mediálne obsahy a služby, ktoré sú nevyžiadané, násilné, nežiaduce, alebo škodlivé najmä z dôvodu ochrany maloletých a ľudskej dôstojnosti .
2. Rozumieť ako a prečo sú mediálne obsahy vytvárané.
3. Dokázať kriticky analyzovať techniky, jazyk a obsahy používané v médiách, ako aj posolstvá, ktoré vyjadrujú.
4. Efektívne používať médiá na uplatňovanie svojich demokratických práv, občianskych povinností a ako prostriedok zlepšovania životných šancí členov rodiny.

Mediálna gramotnosť nie je iba kľúčovou agendou EU a Rady Európy, ale je to nevyhnutnosť. V duchu hesla UNESCO „Je lepšie zapáliť sviečku, ako preklínať temnotu”, verím, že sa nám spoločne podarí podporovať mediálnu výchovu v zmysle záujmu podpory stability rodiny v praxi.

Spracovala: PhDr. Nataša Slavíková
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Závery z workshopu 5: Demografia a medzigeneračná solidarita
Odborný garant: Doc. RNDr. Karol Pastor, CSc.

Závery - návrh

Účasť v našom workshope bola pomerne nízka, avšak o to zaujímavejšia diskusia v ňom prebiehala. Vďačíme za to najmä pani Mgr. Michalovej z Národního centra pro rodinu, Brno, a jej pripravenému príspevku.

Konštatovali sme, že:
1. Nepriaznivý demografický vývoj je do značnej miery spôsobený poruchami v medzigeneračnej solidarite v minulosti a prítomnosti a bez solidarity sa obnoviť ani nedá.
2. Výchova detí je spoločensky užitočná práca, ale neplatená. Ba dokonca štát viacdetné rodiny trestá - napr. cez daňové, odvodové a dôchodkové systémy. Toto treba zmeniť.
3. I keď mnohí to tak nevnímajú, rodina dáva spoločnosti viac ako od nej dostáva. Rodina, ktorá riadne vychováva svoje deti, pracuje aj na tých, ktorí deti nemajú.
4. Rodina je veľmi často vnímaná veľmi zjednodušene ako spotrebiteľ verejných financií. To je nedorozumenie. Rodina zabezpečuje mnohé spoločenské funkcie, ktorých výkon mimo rodiny je omnoho nákladnejší. Rodina teda šetrí verejné zdroje a naviac dodáva ekonomike novú pracovnú silu a prispievateľov do sociálneho systému.
5. Rodiny nepožadujú od spoločnosti ďalšie peňažné dávky, ale podmienky na svoje nerušené riadne fungovanie. Očakávajú od spoločnosti nie peniaze, ale uznanie hodnoty svojho prínosu pre spoločnosť.
6. Ekonomické analýzy ukazujú, že ekonomicky najslabšou sociálnou skupinou sú mladé rodiny s aspoň dvoma deťmi. Tým treba venovať najvyššiu pozornosť.
7. Spomedzi mnohých konkrétnych opatrení, ktoré je možné urobiť hneď, menujme aspoň niektoré: Je nespravodlivé a ťažko zdôvodniteľné, že odpočítateľná položka na vyživované dieťa zo základu dane z príjmu fyzickej osoby tvorí iba časť toho, čo odpočítateľná položka na daňovníka. Mala by byť aspoň rovnaká, je to vec spravodlivosti.
8. Aby zamestnávatelia ochotnejšie zamestnávali ľudí (napr. matky) na čiastočný úväzok, mali by platiť nižšie odvody do sociálnej poisťovne.
9. Bolo by vhodné legislatívne umožniť, aby rodičia, ktorí na rodičovskej dovolenke sa starajú o svoje malé deti a poberajú za to rodičovsky príspevok, mohli sa popri tom starať o malé deti aj z iných rodín a získať za to finančnú odmenu bez toho, aby prišli o rodičovský príspevok.

Pravda je taká, že tento zoznam by sa dal značne rozšíriť, avšak asi na to nemám mandát.

RNDr. Karol Pastor, CSc., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 1.12.2012 Bratislava

 

2. konferencia zosúladenie rodinného a pracovného života


10. - 11. mája 2013 Častá Papiernička

Dvojdňová medzinárodná konferencia s týmto zameraním sa koná 10.- 11. mája 2013 v Častej Papierničke pod garanciou predsedníčky Slovenskej spoločnosti pre rodinu Anny Záborskej a predsedu Výboru NR SR pre sociálne veci Jána Podmanického. Je to druhé podujatie zo série regionálnych konferencií v rámci prípravy na 20. výročie Medzinárodného roku rodiny vyhláseného OSN, ktoré si s vďačnosťou spomenieme v roku 2014. Partneri zo Slovenska: Úsmev ako dar, Fórum života, Nadácia Konrada Adenauera a Klub mnohodetných rodín.

[1] 

Ciele konferencie: Poskytnúť námety na rozvoj rodinnej politiky SR, ponúknuť závery konferencií na Slovensku v rámci projektu, pre prípravu materiálov OSN k 20. výročiu Medzinárodného roka rodiny (1994 – 2014)

Pozvaní hostia a kľúčoví rečníci:

Nuria Chinchilla, profesorka IESE Business School University of Navarra, Španielsko

Blanka Brabcová, Národní centrum pro rodinu, Česká republika

Günter Danhel, IEF Rakúsko

Jozef Dvonč, ZMOS

Mária Jacková, MP SVR SR

Peter Mach, bývalý riaditeľ Štatistického úradu SR

Viliam Páleník, Ekonomický ústav SAV

Branislav Ondruš MP SVR SR

Témy workshopov a odborní garanti:

1. Prínos práce rodičov pre prosperitu i kohéziu spoločnosti

Garant: Terézia Lenczová, čestná predsedníčka SSR

2. Špecifiká práce žien v rodine, v zamestnaní, vo verejnej sfére

Garant: Blanka Brabcová, Národní centrum pro rodinu, Brno, ČR

3. Úloha samosprávy pri rozvoji zamestnanosti a vytváraní podmienok pre zosúladenie rodinného života a práce

Garant:Ján Podmanický, NR SR, predseda Výboru pre sociálne veci

4. Zamestnanie rodičov a potreby detí podľa vekových kategórií

Garant: Štefan Matula, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

5. Skúsenosti z rodinného podnikania na Slovensku

Garant: Ján Hudacký, poslanec NR SR 

Závery, zhrnutia a odporúčania z workshopov konferencie

RODINA-ZOSÚLAĎOVANIE RODINN0HO A PRACOVNÉHO ŽIVOTA

10.-11. mája 2013,Častá - Papiernička

Cítime ako svoju poslanie šíriť nádej o rodine, poskytovať informácie a argumenty o nezastupiteľných efektoch vzťahovo zdravej rodiny pre prosperitu  spoločnosti, nielen pre jej prežitie. Médiá masovej komunikácie a verejná mienka poskytujú skreslený obraz rodiny: ako miesto násilia.

1. workshop: Prínos práce rodičov pre prosperitu a kohéziu spoločnosti

Garant: Ing Terézia Lenczová, CSc., čestná predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu

1. Vecný obsah:

Vychádzame z dvoch výziev, ktoré sú charakteristické pre situáciu rodín na Slovensku a ešte viacej v celej Európe:

a/ Výrazné zmeny v štruktúre obyvateľov, ktoré majú negatívny sociálny dopad na spoločnosť. Klesajúca pôrodnosť spôsobuje zhoršenie indexu hospodárskej závislosti na 38,8 v roku 2011 (na 100 ekonomicky aktívnych pripadá 38,8 postproduktívnych obyvateľov).

b/ Rozvodmi a nezáväznými spolužitiami mužov a žien je spolužitie s deťmi ohrozené nestabilitou a stratou lásky obidvoch rodičov, čo súčasne vyvoláva ohrozenie chudoby v neúplných rodinách.

Je tu však ešte veľké množstvo úplných a funkčných rodín. Ak sú vzťahovo zdravé, sú budúcnosťou spoločnosti. Týmto vzťahovo stabilným rodinám spoločnosť vďačí za mnoho pozitívnych efektov, najmä:

1/ Za intenzívnu motiváciu rodičov zodpovedne pracovať, aby prácou zabezpečili potreby členov rodiny, najmä detí. Keď práce niet, tvorivo dokážu hľadať riešenia: vo forme podnikania, idú za prácou až do zahraničia a pod. Uživiť si rodinu je zdroj hrdosti  sebarealizácie rodičov.

2/ Za dobrú výchovu detí v láskyplnom prostredí. Jednou z jej podstatných predpokladov je mať na deti čas, deťom do troch rokov umožniť čím viac kontaktu s matkou (s jednou vzťahovou osobou). To je zdroj vzniku a rozvoja ľudského potenciálu detí a podmienka ich úspešnej socializácie.

3/ Za tichý a vytrvalý tlak rodičov voči politikom, aby vytvárali podmienky na tvorbu pracovných miest a pracovných príležitostí, podmienky pre regionálny rozvoj.

4/ Každá rodina je spotrebnou jednotou a vytvára stabilný a predikovateľný dopyt po spotrebných statkoch a službách.

5/ Každá rodina je produkčnou jednotou - neplatená práca v rodinách vytvára relatívne veľký objem produktov a výkonov služieb, ktoré pozitívne vplývajú na rozvoj ľudského potenciálu detí aj dospelých a vytvárajú v hrubom odhade 30 % objemu HDP.

6/ Každá rodina daňami prispieva do objemu štátneho rozpočtu.

To sú priame efekty v prospech ekonomickej prosperity spoločnosti.

Všetky pozitívne efekty a výkony rodín v oblasti vzťahov prispievajú k väčšej súdržnosti (kohézii) spoločnosti. Najmä dobrá výchova detí minimalizuje riziká patológie dysfunkčných rodín.

Existujú aj nepriame efekty: zabránenie škôd a úspory na nákladoch na eliminovanie patologických javov v spoločnosti, zapríčinených dysfunkčnými rodinami a ich členmi. To, čo sa v rodinách zanedbá, nerozvinie v podobe charakterových vlastností detí i dospelých, je stratou pre spoločnosť i konkrétne rodiny a vyvoláva dodatočné náklady na elimináciu prejavov spoločenskej patológie.

2: Podnety a odporúčania z diskusie:

 

Voči politikom: Vytvárať podmienky pre tvorbu pracovných miest.

Voči samospráve: Hľadať cesty, ako posilniť rodiny vo výkone ich funkcií; vytvárať pre mládež možnosti zdravých športových, kultúrnych a duchovných aktivít pre voľný čas; kompetencie samosprávnych orgánov v oblasti vzdelávania sú pre ne vážnou výzvou, aby sa venovali aj personálnej stránke školstva, nielen materiálnej.

Voči médiám: Nenaháňať mladým ľuďom strach z celoživotného záväzku v manželstve, ani strach z detí.

Voči štátu: Budovať  spravodlivý systém dôchodkového zabezpečenia, so zohľadnením prínosu rodičov prostredníctvom svojich detí do tvorby zdrojov na dôchodky.; hájiť právnym systémom rodinné hodnoty.

Voči rodičom: Rodičia sú pre svoje deti ( a nielen pre ne) zdrojom nádeje a istoty. Rodiča potrebujú podporu  a (podľa potreby aj) poradenstvo pre svoje výchovné pôsobenie, pre umenie vnútrorodinnej komunikácie a vzájomného počúvania sa ;  Láska je pevným základom rodiny!

 

 

2. workshop: Špecifiká práce žien v rodine, v zamestnaní, vo verejnom živote.

Garant: PhDr. Blanka Brabcová, Národní centrum pro rodinu, Brno

 

1. Vstupy účastníkov skupiny:

 

- Prezentovanie vzdelávacieho projektu pre ženy na materskej dovolenke (v aktívnom materstve) za účelom posilnenia sebavedomia žien na MD. Na týchto stretnutia vyčíslili cenu práce matky v ČR na 2500 Kč/za deň.

- Prezentovanie osobných skúsenosti účastníčok worshopu.

- Smutné konštatovanie, že od štátu nemôžeme očakávať prorodinnú politiku. Nádej účastníkov smeruje skôr voči regionálnej a komunálnej rodinnej politike.

- Dôraz na účinná prorodinnú argumentáciu - v osobných i v profesionálnych rozhovoroch, prostredníctvom faktov, údajov o tom, čo prináša rodina spoločnosti.

 

 

 

2. Výstupy a odporúčania:

 

- Využiť know how našich priateľov z Českej republiky v podobe vzdelávacie kurzu i na Slovensku.

- Podporiť vytváranie partnerstiev na regionálnej úrovni, ktoré by pozostávali zo všetkých 3 sektorov: z verejného, súkromného, neziskového s cieľom, navzájom sa spoznávať a spoločne posilňovať rodiny.

- Zrušiť termín "materská dovolenka", ktorý je prevzatý z  pracovno-právneho prostredia, lebo to žiadna dovolenka na matky nie je!

3. workshop:  Skúsenosti z rodinného podnikania

Garant: Ing. Ján Hudacký, poslanec NR SR

Charakteristiky rodinného podnikania, ktoré majú charakter odporúčaní:

 

V súčasnosti je komplikovaný systém pre rodinu, ktorá chce podnikať, lebo nie je "family-friendly". Ak otec alebo mama je samostatne hospodariaci roľník a dieťa chce spolu s nimi podnikať, ale v trocha inej oblasti, musia si nájsť okrem SHR aj inú formu pre tento ďalší druh podnikania, napr. s.r.o.

 

- Rodinné podnikanie (ďalej R.p.) by mohlo zastaviť exodus ľudí, ktorí odchádzajú za prácou do zahraničia, či už manželia, manželky, deti, ktorí sa doma nevedia uplatniť - čo však často spôsobuje rozpad rodín.

- V súčasnosti by R.p. mohlo pomôcť znížiť nezamestnanosť.

- R.p. je dlhodobo udržateľné, lebo títo drobní podnikatelia nejdú do veľkých rizík. Nemajú ani veľký zisk, ale je tam trvácnosť a dôvera.

- Obnova dôveryhodnosti podnikania: R.p. môže prispieť k pozitívnemu obrazu podnikania v spoločnosti, k väčšej etike podnikania a k morálke v tejto oblasti. Sem patrí najmä dosledovanosť potravín: "čo môže byť spoľahlivejšie, ako keď si niekto príde kúpiť ku nám do dvora?"

- Podpora R.p. by mohla viesť k potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti Slovenska.

- Navrhujeme, aby sa pripravil a realizoval program podpory mladých poľnohospodárov.

 

 

4. workshop: Úloha samosprávy v rozvoji zamestnanosti a vytváranie podmienok pre zosúladenie rodinného života a práce.

Garant: Ing. Peter Dobeš, exprimátor mesta Rajecké Teplice

 

Odporúčania:

Pre zlepšenie zamestnanosti a vytváranie podmienok zamestnávania v obci a regióne, vyplývajúce z kompetencie poskytovať služby vo verejnom záujme v oblastiach školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva a kultúry navrhujeme:

1/ Zmenu financovania služieb vo verejnom záujme na základe princípov distribučnej spravodlivosti podľa štruktúry a potrieb obyvateľstva.

2/ Zlepšiť koordináciu na jednotlivých úrovniach riadenia verejnej správy obcí: územného plánu, komunitného plánovania a PH SR.

3/ Podporovať spoluprácu neziskového sektora  s neziskovým sektorom v oblasti poskytovania všeobecno-prospešných služieb.

 

 

 

5. workshop: Reflexia Eriksonových fáz psychosociálneho vývinu človeka v dvojkariérovej rodine.

Garant: PhDr. Štefan Matula, CSc., Detský fond SR, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

 

Pri riešení úlohy zosúlaďovať rodinný a pracovný život mužov a žien, otcov a matiek rodín sa väčšinou kladie dôraz na zvýšenie zamestnanosti žien (aj v mene príjmu do štátneho rozpočtu z daní) a mužov, ale chýba dostatočný dôraz na ochranu detí a na zachovanie ich práva na prítomnosť rodičov v ich rannom veku (do 3 rokov).

Účastníci worshopu pod odborným vedením Dr. Matulu si preberali jednotlivé fázy psychosociálneho rozvoja človeka  v 8 štádiách životného cyklu podľa autora Eriksona:

Prvé štádium: Vytváranie základnej dôvery u dieťaťa; základná charakteristika: nádej (nemluvňa, do 1 roka)

Vzťah matka-dieťa vytvára základ pre dôveru v druhých a v seba samého, ale (v negatívnom prípade) predstavuje aj základ pre nedôveru v seba a v druhých. Nádej predstavuje vieru v to, že jedinec môže dosiahnuť svoje potreby a túžby.

Druhé štádium: rozvoj autonómie; základná charakteristika: vôľa (rané detstvo 1-3 roky)

Učenie sa sebakontrole vytvára pocit nezávislosti, avšak u dieťaťa sa môžu vytvoriť aj pocity hanby a pochybností, vzťahujúce sa na schopnosť autonómie v konaní. Vôľa predstavuje schopnosť realizovať slobodný výber, kontrolovať a uplatňovať seba samého.

Tretie štádium: Rozvoj iniciatívy; základná charakteristika rozhodnosť (hravý vek 3-6 rokov)

Mobilita a zvedavosť podporujú vývin iniciatívy pri zvládaní prostredia , ale môžu sa objaviť aj pocity viny súvisiace s agresivitou a vzdorom. Rozhodnosť je schopnosť sebavedome a bez strachu z potrestania si postaviť svoje ciele a sledovať ich.

Štvrté štádium: Rozvoj usilovnosti; základná charakteristika kompetentnosť (školský vek 6-12 rokov)

Učenie sa kontrolovať vlastnú predstavivosť a zvládanie práce v škole vytvára usilovnosť; ak si však deti myslia, že úlohu nezvládli, alebo skutočne nezvládli zadané úlohy, môže u nich vzniknúť pocit menejcennosti. Kompetentnosť predstavuje využívanie fyzických a psychických schopností pri vykonávaní a dokončení práce.

Piate štádium: Hľadanie identity; základná charakteristika vernosť (adolescencia 12-20 rokov)

Pocit jedinečnosti, túžba po zmysluplnej role a mieste v spoločnosti a úsilie definovať seba a svoje ciele vedie k pocitu vytvárania identity; avšak puberta, telesný rast, nevyhnutnosť opustiť detstvo a neurčitosť hodnôt spôsobuje, že táto premena je veľmi ťažká a adolescent môže prežívať zmätok pri otázke: kto je a kým by chcel byť; vernosť ako schopnosť byť lojálny voči ľuďom a ideálom vyplýva z identity, ktorú súčasne posilňuje.

Šieste štádium: vytváranie intimity; základná charakteristika láska (mladá dospelosť 20-30 rokov)

Prianie spojiť vlastnú identitu s identitou druhých vedie človeka k hľadaniu intimity, avšak vratká identita môže vytvárať vyhýbavé vzťahy, ktoré vedú k izolácii; láska je schopnosť vzájomnej hlbokej náklonnosti vo vzájomne prežívaných vzťahoch.

Siedme štádium: odovzdávanie hodnôt a skúseností; základná charakteristika starostlivosť (dospelosť 30-65 rokov)

Vo všeobecnosti to znamená, že dospelí chcú mať deti, ktorým môžu prenechať svoje hodnoty. Je to potreba starať sa o druhých a učiť ich. Učenie druhých napĺňa našu potrebu cítiť, že sme pre druhých dôležití, a ochráni nás pred prílišným záujmom o seba samých. Starostlivosť a učenie zabezpečuje prežitie kultúry. Takto sa ochránia a uchovajú skúsenosti a poznatky, ktoré si nazhromaždil každý z nás.

Osme štádium: naplnený život; základná charakteristika múdrosť (zrelý vek 65 + )

Pripravenosť a ochota prevziať zodpovednosť alebo spoluzodpovednosť v primeranom rámci, vedieť odhadnúť výsledky vlastného spôsobu  konania; z profesného hľadiska vedieť rozoznať význam dôveryhodného, spoľahlivého konania a svojou pohotovosťou k pracovnému nasadeniu a zmyslom pre kvalitu práce pozitívne ovplyvňovať výkony pracovného tímu.

Závery  z worshopu:

- Dieťa potrebuje v rannom veku čím viacej fyzickej blízkosti matky a jej pripravenosť odpovedať na jeho otázky. Priskoré odpútanie od matky má pre dieťa celoživotné negatívne dôsledky v jeho partnerských, medziľudských i pracovných vzťahoch.

- Každý človek potrebuje pochopiť príčiny svojich pracovných či vzťahových handicapov. Keď sa nájde príčina, nájde sa isté riešenie. Túto osvetu v mene sebapoznania by mala robiť najmä škola.


 [1]<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /-->

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.