Zásady ochrany osobných údajov

Vaše súkromie je pre Slovenskú spoločnosť pre rodinu dôležité a starostlivosť o bezpečnosť Vašich osobných údajov berieme vážne. Zaviazali sme sa chrániť vaše osobné údaje a byť transparentní v súvislosti s informáciami, ktoré o Vás zhromažďujeme a ako s nimi nakladáme. Chceme, aby ste si boli úplne istí, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s našimi povinnosťami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov – Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov alebo aj GDPR (General Data Protection Regulation).

Prevádzkovateľ:
Slovenská spoločnosť pre rodinu, Bazovského 6, 841 01 Bratislava, IČO: 31784241

Sprostredkovatelia:

Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Je ním najmä osoba zabezpečujúca rozposielanie hromadnej emailovej pošty, alebo poštová či kuriérska spoločnosť zabezpečujúca rozposielanie poštových zásielok.

Aktuálny sprostredkovateľ: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, www.mailchimp.com

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú za účelom vzájomnej komunikácie, najmä zasielania správ (v elektronickej alebo inej podobe) o činnosti prevádzkovateľa a dianí v tematických oblastiach, ktorým sa prevádzkovateľ venuje, ďalej rôznych výziev na finančnú, podpisovú a inú podporu. V prípade poskytnutia daru pre prevádzkovateľa sa osobné údaje používajú aj na zasielanie poďakovaní, výročných správ a informácií o činnosti prevádzkovateľa, a to elektronicky alebo poštou.

V prípade získania osobných údajov pod petíciou, alebo inou podpisovou akciou, sa tieto osobné údaje používajú aj na účel odovzdania petície či inej podpisovej iniciatívy jej adresátom, a to v súlade s platnou právnou úpravou, ako aj následnú archiváciu týchto údajov na účely preukázania zoznamu podporovateľov petície a iných výziev, v prípade, ak to bude potrebné.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyslovený súhlas s takýmto spracovaním, alebo príslušné právne predpisy upravujúce petičné právo, právo sťažovať sa, podávanie pripomienok v legislatívnom procese, alebo inými formami sa obracať na so žiadosťami a výzvami na iné osoby.

Rozsah spracovávaných osobných údajov:
Osobné údaje získavame najmä na základe podpisu pod petíciou či inou podpisovou iniciatívou, registráciou na webovej stránke prevádzkovateľa alebo pri účasti na podujatí organzovanom prevádzkovateľom. V takomto prípade spracovávame údaje, ktoré nám dotknutá osoba sama poskytne, a to meno a priezvisko, titul, adresa pobytu, email, telefónne číslo, organizácia, alebo iný osobný údaj, ktorý dotknutá osoba poskytne. Pri niektorých podpisových iniciatívach (v závislosti od portálu, ktorý za týmto účelom využijeme) zhromažďujeme aj údaj o povolaní, prípadne rôzne údaje uvedené v poznámke, ktorú nám odkáže signatár petície. Pri darcoch zhromažďujeme aj údaje o výške a čase poskytnutých darov, čísle účtu a iných údajov, ktoré sa nachádzajú v bankovom výpise. Pri vyplnení žiadosti o zasielanie  newslettera na webovej stránke prevádzkovateľa spracovávame meno, priezvisko a email osoby.

Neposkytovanie informácií iným osobám:
Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje iným osobám. Z tohto pravidla môžu existovať výnimky, a to vtedy, ak je zhromažďovanie údajov vykonávané za účelom petície, alebo inej podpisovej iniciatívy. V takom prípade by príjemcom bola tá osoba, ktorej je takáto výzva, petícia či iná podpisovaná iniciatíva adresovaná, o čom je dotknutá osoba vždy vopred upozornená a bez jej súhlasu nemôžu byť údaje poskytnuté.

Prenos údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na území Európskej únie. Spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom mimo územia EÚ / EHP bude v súlade s týmito Zásadami, štandardami EÚ a ďalším zákonným postupom pre prenos osobných údajov do tretej krajiny. O zmene sprostredkovateľa bude Prevádzkovateľ informovať na svojej webovej stránke.

Pokiaľ to bude oznámené v procese získavania údajov, osobné údaje môžu byť prenesené aj do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Mohlo by ísť najmä o prípad petície určenej medzinárodnej organizácii, alebo iný podobný účel.

Doba uchovania:
Osobné údaje sa uchovávajú a spracúvajú po dobu trvania organizácie, alebo jej právneho nástupcu, najdlhšie po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov. V prípade skončenia zasielania správ a emailových newslettrov v budúcnosti bude o tom dotknutá osoba informovaná. Niektoré osobné údaje, ktoré boli zhromaždené za účelom petície, alebo inej podpisovej iniciatívy sa uchovávajú minimálne po dobu, ktorá je stanovená príslušnými právnymi predpismi. Ak existujú osobitné povinnosti vzťahujúce sa na dobu uchovávania osobných údajov, tieto údaje sa uchovávajú minimálne po dobu predpísanú právnymi predpismi.

Profilovanie:
U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu.

Cookies a webové beacons:
Na zhromažďovanie informácií počas navigácie na webových stránkach prevádzkovateľa sú používané cookies a webové beacons (ďalej len „webové navigačné informácie“). Webové navigačné informácie obsahujú štandardné informácie z webového prehliadača, ako napríklad typ prehliadača; adresu IP („IP“) a akcie, ktoré vykonávate na webovej stránke (zobrazené webové podstránky, kliknutia na odkazy).

Tieto informácie slúžia na efektívnejšie fungovanie webovej stránky, ako aj na zbieranie štatistických informácií a zhromažďovanie takýchto osobných údajov ako typu prehliadača a operačného systému, odkazujúcej stránky, cesty cez stránky, domény ISP , atď. s cieľom poznať, ako návštevníci používajú webovú stránku. Cookies a podobné technológie pomáhajú prispôsobiť webovú stránku potrebám, záujmom a postupom návštevníka, ale zároveň aj odhaliť a predchádzať bezpečnostným hrozbám a zneužitiu.

Práva dotknutej osoby:
Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené najmä v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  • informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  • zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Požiadavky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov možno odoslať na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Poskytovateľ osobných údajov má právo obrátiť sa v prípade neriešenia závažného problému zo strany Prevádzkovateľa na vnútroštátny dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov.

Zmeny Zásad:
Prevádzkovateľ má právo tieto Zásady kedykoľvek zmeniť, pričom aktuálne znenie bude vždy dostupné na www.family.sk. V prípade, že budú Zásady upravené kľúčovým spôsobom, o tom prevádzkovateľ informuje na www.family.sk alebo odoslaním emailu ešte pred nadobudnutím účinnosti predmetných zmien.

Tieto Zásady spracovania osobných údajov sú účinné od 25. mája 2018.

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.