Naše stanovy

Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, 
Ambroseho 6, 851 02 Bratislava 5, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Založená v roku 1997, úprava stanov v roku 2001

 

 

STANOVY
občianskeho združenia
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE RODINU A ZODPOVEDNÉ RODIČOVSTVO

P r e a m b u l a
Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo je neziskovým, multidisciplinárnym odborno-vedeckým, iniciatívnym a výkonným občianskym združením s celoslovenskou pôsobnosťou. Jeho poslaním je podporovať a rozvíjať nezastupiteľné hodnoty zdravej, usporiadanej rodiny, ako aj napomáhať vytváraniu všestranných podmienok pre realizáciu zodpovedného rodičovstva v rodinách na Slovensku.
Spoločnosť sa hlási k chápaniu rodiny, podľa ktorého je rodina v súlade s prirodzeným mravným zákonom založená na celoživotnom manželskom zväzku muža a ženy a na zodpovednom rodičovskom vzťahu. Jej poslaním je vzájomná podpora, ochrana, láska a vzájomnosť muža a ženy, prijatie detí a starostlivosť o ich všestranný duchovný a fyzický rozvoj, ako aj realizácia medzigeneračnej solidarity


Čl. 1
Názov
Názov občianskeho združenia je: Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo (ďalej Spoločnosť ). 

Čl. 2
Sídlo
Sídlom Spoločnosti je Bratislava, adresa: Ambroseho 6, 851 02 Bratislava 5 

Čl. 3
Ciele činnosti 
Cieľom činnosti Spoločnosti je najmä:
1. Z multidisciplinárneho odborného a vedeckého prístupu analyzovať mnohostranné podmienky a spôsob života rodín na Slovensku. Navrhovať a podporovať primerané opatrenia na predchádzanie a nápravu zisťovaných nedostatkov a nepriaznivých vývojových tendencií a na všestrannú podporu zdravej, usporiadanej rodiny.
2. Poskytovať vedecko-odbornú konzultačnú činnosť pre štátne i neštátne verejné inštitúcie , organizácie, médiá masovej komunikácie a pod.
3. V súčinnosti s asociovanými a členskými organizáciami a s inštitúciami podobného zamerania zastupovať na mimovládnej úrovni záujmy rodiny voči štátu. V tejto súvislosti sa vyjadrovať k návrhom legislatívnych a iných opatrení, ktoré sa dotýkajú životných podmienok a legislatívneho prostredia života rodín na Slovensku, prípadne na území určitého regiónu.
4. Iniciovať a podporovať konkrétne aktivity zamerané na podporu rodiny, najmä v oblasti výchovy a vzdelávania k zodpovednému rodičovstvu, v oblasti vedeckého výskumu, legislatívy, kultúry, využitia voľného času, pôsobenia médií masovej komunikácie, zdravotníckej starostlivosti.
5. V spolupráci s asociovanými a členskými organizáciami a s inštitúciami podobného zamerania všestranne podporovať a iniciovať konkrétne aktivity zamerané na štúdium, propagovanie, podporu, ako aj vytváranie všestranných primeraných podmienok pre realizáciu zodpovedného rodičovstva v rodinách na Slovensku.
6. Rozvíjať medzinárodné kontakty a spoluprácu na inštitucionálnej i neinštitucionálnej úrovni so zameraním na posilnenie aktivít a realizácie cieľov Spoločnosti.


Čl. 4
Členstvo a orgány Spoločnosti 
1. Členmi Spoločnosti sú fyzické a právnické osoby. Fyzické osoby sú individuálni členovia, právnické osoby kolektívni členovia, ktorí súhlasia so stanovami Spoločnosti, podali písomnú prihlášku a ktorých prijatie za členov schválila rada Spoločnosti na svojom riadnom zasadnutí.
2. Právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami, ale nechcú byť riadnymi členmi, môžu dostať štatút asociovaného členstva.
3. Orgánmi Spoločnosti sú: snem, rada, predsedníctvo, funkcionári rady (predseda, podpredseda, tajomník, hospodár), revízor, sekcie a miestne alebo regionálne pobočky 

Čl. 5
Rada Spoločnosti
1. Rada je najvyšším riadiacim a rozhodovacím orgánom Spoločnosti v období medzi snemami. Rada má 11 individuálnych členov a po jednom zástupcovi každého kolektívneho člena. Funkčné obdobie rady je 4-ročné.
2. Individuálnych členov rady volia členovia Spoločnosti na sneme tajným hlasovaním. Právo voliť a byť volený má každý člen Spoločnosti. Každý člen Spoločnosti, t.j. rovnako fyzická osoba, ako aj delegovaný zástupca právnickej osoby, má pri voľbe členov rady jeden hlas.
3. Rada zo svojho stredu volí a odvoláva predsedu, podpredsedu, tajomníka, hospodára a revízora Spoločnosti a ďalších troch členov predsedníctva.
4. Zasadnutia rady zvoláva predseda najmenej raz za tri mesiace. Predseda je povinný zvolať mimoriadne zasadnutie rady, ak o to požiadajú písomne najmenej 3 členovia rady, tajomník Spoločnosti alebo revízor.
5. Rada prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti počtu hlasov rozhoduje hlas predsedu.
6. Členstvo v rade zaniká úmrtím, vzdaním sa členstva, alebo rozhodnutím dvojtretinovej väčšiny všetkých riadne zvolených členov rady (pri konaní člena v rozpore so stanovami Spoločnosti).
7. Na uvoľnené miesto v rade Spoločnosti je potrebné najneskôr do 3 mesiacov zvoliť nového člena rady postupom podľa odseku 3.
8. Rada pripravuje a schvaľuje materiály a dokumenty súvisiace s existenciou a činnosťou Spoločnosti, najmä ročný plán činnosti, rozpočet a výročnú správu Spoločnosti, ako aj iné materiály, dokumenty a verejné vyhlásenia závažného obsahu.

Čl. 6
Predsedníctvo a funkcionári rady
1. Predsedníctvo rady Spoločnosti tvoria: predseda, podpredseda, tajomník, hospodár a ďalší 3 členovia, zvolení podľa čl. 5, ods. 3. Predsedníctvo rieši operatívne otázky Spoločnosti. Zvoláva ho podľa potreby predseda Spoločnosti.
2. Predseda Spoločnosti je najvyšším štatutárnym zástupcom. So súhlasom rady môže niektoré zo svojich právomocí delegovať na podpredsedu a tajomníka Spoločnosti. Medzi povinnosti a právomoci predsedu Spoločnosti patrí najmä:
- zvolávať a viesť zasadnutia rady,
- zastupovať Spoločnosť vo verejno-právnych vzťahoch,
-v spolupráci s ostatnými funkcionármi a ďalšími členmi rady pripravovať a predkladať na schválenie dokumenty a materiály súvisiace s existenciou a činnosťou Spoločnosti (najmä ročný plán činnosti a rozpočet Spoločnosti, výročnú správu o činnosti Spoločnosti).
3. Podpredseda Spoločnosti zastupuje v neprítomnosti predsedu Spoločnosti vo všetkých veciach, s výnimkou tých, ktoré predsedovi menovite vyhradila rada Spoločnosti.
4. Tajomník zastupuje Spoločnosť vo všetkých veciach, na ktoré mu bola delegovaná právomoc rozhodnutím rady Spoločnosti. Jeho povinnosťou je najmä zabezpečovať prípravu dokumentov a materiálov súvisiacich s činnosťou Spoločnosti, riadiť a zabezpečovať činnosť sekretariátu.
5. Hospodár vedie účtovnú evidenciu Spoločnosti v súlade s platnými právnymi predpismi, vykonáva, resp. technicky zabezpečuje potrebné finančné operácie Spoločnosti podľa rozhodnutí rady a na príkaz predsedu alebo jeho splnomocneného zástupcu (podpredseda, tajomník), pripravuje ročnú účtovnú uzávierku Spoločnosti.

Čl. 7
Revízor
1. Revízora Spoločnosti volí rada podľa čl. 5, ods. 3. Funkčné obdobie revízora je 4-ročné. Povinnosťou revízora je kontrola účtovnej evidencie a ročnej účtovnej uzávierky Spoločnosti 

Čl. 8
Sekcie, miestne a regionálne pobočky
1. Sekcie, miestne alebo regionálne pobočky Spoločnosti sa môžu zriadiť v súlade s aktuálnymi potrebami, úlohami a činnosťou Spoločnosti na základe rozhodnutia výboru. 

Čl. 9
Snem
1. Snem Spoločnosti sa koná raz za obdobie 1-2 rokov. Zvoláva ho predseda Spoločnosti na základe rozhodnutia rady. Za programovú a organizačnú prípravu snemu zodpovedá rada.
2. Predseda je povinný do 3 mesiacov zvolať snem aj z priameho podnetu členov Spoločnosti, t.j. ak písomný návrh na jeho zvolanie podá spoločne aspoň 30 riadnych členov Spoločnosti. 
3. Právo zúčastniť sa na sneme má každý člen Spoločnosti. Každá právnická osoba má právo delegovať na snem 1 zástupcu. Právnické osoby, ktoré sú asociovanými členmi Spoločnosti majú právo delegovať na snem zástupcu s hlasom poradným.
4. Do právomoci snemu patrí najmä:
- schvaľovať stanovy a ich zmeny,
- voliť a odvolávať členov rady,
- rozhodovať o zásadných otázkach,
- hodnotiť činnosť Spoločnosti a jej orgánov. 
5. Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomný nadpolovičný počet členov podľa ods. 3. Ak je snem zvolaný obvyklým spôsobom a napriek tomu sa nezíde v určenom čase nadpolovičný počet členov, je snem po uplynutí 1 hodiny uznášaniaschopný pri akomkoľvek počte prítomných. 

Čl. 10
Zásady hospodárenia
1. Spoločnosť môže vlastniť hnuteľný a nehnuteľný majetok.
2. Finančné prostriedky na činnosť Spoločnosti tvoria najmä:
- dary a príspevky fyzických a právnických osôb,
- účelové a finančné granty štátnych a neštátnych inštitúcií a organizácií,
- výnosy z vlastnej činnosti Spoločnosti (napr. publikačná, expertízna a konzultačná činnosť, školenia a kurzy, vedecké konferencie a kongresy atď.
3. O použití prostriedkov Spoločnosti rozhoduje rada formou ročného plánu činnosti, ako aj schválením financovania konkrétnych činností a projektov v súlade s poslaním a cieľmi Spoločnosti.
4. Hospodárenie Spoločnosti a účtovná evidencia sa riadi príslušnými právnymi predpismi.
5. Správa o hospodárení Spoločnosti, vrátane ročnej účtovnej uzávierky, je súčasťou výročnej správy Spoločnosti. Pripravuje ju a predkladá v stanovenom termíne hospodár a schvaľuje rada Spoločnosti.
6. Kontrolu hospodárenia Spoločnosti vykonáva revízor podľa čl. 7 a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Čl. 11
Trvanie a zánik Spoločnosti
1. Spoločnosť sa zriaďuje na dobu neurčitú.
2. Na rozhodnutie o zrušení Spoločnosti je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny zo všetkých zvolených členov rady alebo súhlas nadpolovičného počtu členov Spoločnosti.
3. V prípade zrušenia Spoločnosti sa zostatok finančných prostriedkov na základe rozhodnutia rady Spoločnosti poskytne organizácii s podobnými cieľmi a zameraním činnosti.

V Bratislave 23. novembra 2000
Január 2001

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.