Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo

občianske združenie, Sídlo: Ambroseho 6, 851 02 Bratislava 5, kancelária: 02/54792302, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IČO: 31784241

 

Výročná správa za rok 2005

 

 

Odborníci a odborníčky SSRZR vo svojej práci na akademickej pôde, vo verejnej správe, v školách, lekárskych ordináciách, na domácich aj zahraničných konferenciách, vo výskumnej a vedeckej práci i v styku s občanmi obhajujú jedinečnú úlohu prirodzenej, vzťahovo zdravej manželskej rodiny pre jednotlivcov, najmä pre deti, i pre celú spoločnosť, ako podmienku  jej budúcnosti. V deviatom roku svojej činnosti prezentujeme svoju činnosť, jej plody a hospodárenie.

 

1. Realizácia projektov

1.1/ Pokračovala realizácia projektu Podpora výchovnej schopnosti rodičov distribúciou systematickej výchovnej príručky pre mladých rodičov LISTY RODIČOM - o tebe a o nás na rôznych fórach a rôznymi distribučnými kanálmi. Doteraz sme poskytli jednotlivcom, rodinám, pedagógom, duchovným z rôznych cirkví, samosprávnym orgánom a neziskovým organizáciám, ktoré pracujú v prospech rodín, z celkového nákladu 7 tisíc kusov Listy rodičom, brožúry 4.-6. pre vek dieťaťa od 3-9 rokov 6 820 kusov. Na tento projekt sme v roku 2001 získali dotáciu od Nadácie Renovabis z Freisingu vo výške 125 tisíc Sk a od Nadácie pre deti Slovenska 70 tisíc Sk.

 

1.2: Projekt Výchova k manželstvu a rodičovstvu, sexualita v slobode a zodpovednosti, realizovaný formou 18 putovných seminárov priebežného vzdelávania pre učiteľky a učiteľov v Prešove, Žiline a Modre, trval od novembra 2002 do apríla 2005. Na jeho realizáciu v podobe seminárov, na publikáciu 6 brožúr obsahujúcich prednášky a metodické cvičenia a na 520 hodín diskusií na školách s mladými animátormi na tému Sexualita, AIDS, vzťahy sme získali dotáciu od Nadácie Renovabis z Freisingu 15 tis. Euro. Podporné organizačné náklady uhradili spolupracujúce Metodicko-pedagogické centrá v Prešove a v Bratislave, MC na Tomašikovej ulici č. 4. Na posledné 3 semináre prispelo Metodické centrum , Tomašikova ul. 4 Bratislava.

Zo záverečných prác 205 absolventov priebežného vzdelávania je zostavený zborník viac ako 100 metodických cvičení a postupov v členení na tri témy preberané na seminároch: I. Harmonický rozvoj osobnosti človeka; II. Kvalita a stabilita partnerských vzťahov; III. Vzťahová hodnota rodiny a jej miesto v spoločnosti. Zhodnotenie priebehu tohto projektu je publikované v časopise Pedagogické rozhľady č. 4/2005 pod názvom Výchova k zodpovedným partnerským vzťahom.

Na žiadosť absolventov priebežného vzdelávania pripravujeme nadstavbovú fázu k putovným seminárom v podobe jednodenných stretnutí k aktuálnym odborným témam z oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Hľadáme zatiaľ finančné prostriedky na 3 stretnutia v roku 2006.

 

1.3: Na základe písomne prejaveného záujmu krajských školských úradov v Nitre, Žiline a Trenčíne a na základe nimi zisteného záujmu na školách sme pripravili projekt II. cyklus putovných seminárov Výchova k manželstvu a rodičovstvu, sexualita v slobode a zodpovednosti. Pri príprave tohoto projektu sme zohľadnili anketou zistené návrhy a pripomienky absolventov I. cyklu priebežného vzdelávania. Zatiaľ sa nám nepodarilo získať peniaze na tento projekt.

 

1.4: V spolupráci s rodinnými mimovládnymi organizáciami, osobitne so Slovenskou radou rodičovských združení pripravujeme projekt pre rodičov s názvom Ako vychovávať deti k zodpovednej láske. Pri kontroverznej ponuke masmédií prezentovaním uvoľneného a komerčného sexu a pri často negatívnom vplyve vrstovníckych skupín je výchova detí a mládeže k zodpovedným vzťahom a k láske ťažšou úlohou aj pre učiteľov, aj pre rodičov, aj pre deti samotné. Považujeme za užitočné osloviť rodičov formou hutnej prednášky spojenej s diskusiou a poskytnutej v písanej podobe, kde by boli zhrnuté hlavné aspekty výchovy mládeže k zodpovednej láske.

 

2. Pravidelné činnosti

 

2.1/ Odborná konferencia

V roku 2005 naša odborná konferencia nadviazala na diskusiu v Parlamente SR a v masmédiách k Zákonu o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť od 11.februára 2005 (Zákon č. 36/2005 Z.z.). Rokovanie konferencie bolo zamerané ako dialóg zástupcov a zástupkýň rozdielnych názorov, prezentovaných vo verejnej diskusii. Téma konferencie: Rodina a trvalo udržateľný rozvoj bola rozčlenená do troch diskusných panelov, každý s osobitným moderátorom: I. Manželstvo a jeho postavenie v súčasnej spoločnosti; II. Čo robí rodinu rodinou? III. Spoločenský význam rodičovstva. Z konferencie vznikol zborník s rovnakým názvom.

 

2.2/ Vydávanie odborného bulletinu Rodina a zodpovedné rodičovstvo dnes

Vďaka dotácii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sme mohli vydať tri čísla odborného bulletinu. Poskytujeme sme ich členom a členkám SSRZR, vedeckým a vysokoškolským knižniciam, masmédiám, straníckym klubom Národnej rady SR, farským úradom, ktoré prejavili záujem prostredníctvom internetu a rôznym spolupracujúcim mimovládnym organizáciám. Hlavné témy jednotlivých poradových čísiel bulletinu: Reforma verejných financií a rodina, mozaika pohľadov, por. č. 8/2005; Medzigeneračné vzťahy v súčasnej prorodinnej kultúre, PhDr. Martin Sumec, por. č. 9/2005; Rodina a zdravie detí. Poznámky k spoločensko-vedným výskumom, doc. PhDr. Mária Glasová, PhD, por. č. 10/2005. Okrem tém a aktuálnych informácií z domova a zo sveta k otázkam týkajúcim sa rodiny a bibliografických informácií k hlavnej téme prináša bulletin aktuálne stanoviská našich odborníkov a mimovládnych pro-rodinných organizácií v zahraničí.

 

2.3/ Prevádzkovanie internetovej stránky www. family.sk

Vďaka nášmu dobrovoľníckemu webmasterovi Ing. Jurajovi Polákovi sme pokračovali v napĺňaní obsahu našej internetovej stránky. Keď v priebehu roka 2005 webmaster odišiel na pracovný pobyt v zahraničí, jeho úlohu a úlohu zásadne prebudovať štruktúru internetovej stránky a ďalej ju dopĺňať prevzal Mgr.Ladislav Lencz, tiež ako dobrovoľník. Podľa štatistiky návštevnosti môžeme hodnotiť napríklad od septembra 2005 narastajúci počet jednotlivcov 600 - 800, počet návštev na viac ako 1200 a počet strán od 2450 po 6 080 strán.

 

3. Angažovanosť členov/členiek v službách rodiny

Odborná angažovanosť našich členov a členiek v prospech inštitúcie rodiny sa realizuje na vedeckých fórach, v tvorbe štátnych politík, ktoré sa dotýkajú rodiny a jej členov, publikačnou činnosťou a vystúpeniami v masmédiách, vrátane On-line na internete. Keď treba, v publikovaní odborných stanovísk k aktuálnym otázkam verejného života, ktoré súvisia s životom rodín a ich členov. Tiež v konkrétnej práci s rodinami, najmä deťmi a mládežou v teréne.

 

3.1/ Na vedeckých fórach prípravou vyžiadaných príspevkov pre konferencie. Aktívne sme sa zapojili do priebehu konferencií o rodine Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Rodina na prelome tisícročia a Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave Rodina v súčasnom svete. Aktívne sme sa podieľali na príprave seminára, organizovaného Európskym centrom pre otázky zamestnancov (EZA) v spolupráci s Nezávislými kresťanskými odbormi na tému Zosúladenie rodinného a pracovného života. Na pozvanie Konsorcia Urobme to! sme sa zúčastnili odbornej konferencie na tému Práca versus rodina – dilema alebo súlad? a i.

Ďalšie témy konferencií boli demografia, psychológia, pedagogika, ochrana života, bioetické témy a i.

Pozvánok zo zahraničia i z domácej pôdy na účasť na konferenciách sú desiatky. Jediným ohraničením sú finančné prostriedky

 

3.2/ Zapojili sme sa na základe pozvania do tvorby, vyhodnocovania a korekcie týchto štátnych politík: politika pre deti a mládež Ministerstva školstva SR prostredníctvom účasti na dvoch k tomu účelu zvolaných pracovných stretnutí; populačná politika Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom medzirezortnej pracovnej komisie pre populáciu a rozvoj pri MPSVR SR a prostredníctvom expertného diskusného fóra „Demografické výzvy, spoločnosť priateľská rodine a gender“; politika v prospech rovnoprávnosti a postavenia žien prostredníctvom účasti na pravidelných zasadaniach Komisie pre rovnosť príležitostí a postavenie žien pri Výbore Národnej rady SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien.

 

4. Sieť spolupráce

4.1/ Okrem vzájomnej výmeny informácií a poskytovania užitočných kontaktov spolupráca s mimovládnymi a odbornými či inými organizáciami doma spočívala v roku 2005 najmä:

  • V spolupráci so Slovenskou radou rodičovských združení sme začali pripravovať na apríl 2006 odbornú konferenciu s názvom: Adolescencia: Aktuálne otázky predčasného a predĺženého dospievania.

  • Novo vzniknutému Inštitútu rodiny v Bratislave Dúbravke pre účely vzdelávania prvých bakalárov špeciálneho 3-ročného kurzu o otázkach rodiny sme poskytli z našej málo využívanej knižnice 116 zväzkov kníh pre ich verejné použitie. Ide o tieto tematické oblasti: 1/ Rodina a spoločnosť (17 titulov), 2/ Rodinná politika (17), 3/ Výchova v rodine (9), 4/ Rodina a jej vzťahy (18), 5/ Demografia, ochrana života (20), 6/ Rodina v medzinárodnom prostredí (14), 7/ Výchova pre manželstvo a rodinný život (21 titulov).

  • Poskytli sme 200 sád Listov rodičov pre Spoločenstvo redemptoristov pre ich misijnú prácu s rodinami na celom Slovensku.

  • Pri realizácii projektu priebežného vzdelávania učiteliek a učiteľov Výchova k manželstvu a rodičovstvu, sexualita v slobode a zodpovednosti. sme s vďakou využili spoluprácu Metodicko-pedagogického centra v Prešove (ďalej MPC) , T. Ševčenku 11, MPC v Bratislave na Tomášikovej ulici č. 4, MPC v Bratislave na Exnárovej ulici č. 20 a Krajského školského úradu v Žiline.

  • V spolupráci s Fórom života sme sa zapojili do organizovania petície na podporu rešpektovania výhrad svedomia a za rešpektovanie hodnôt v komerčných masmédiách.

  • Od roku 2005 sa zúčastňujeme odborných pracovných stretnutí Rady pre rodinu a mládež KBS, sekcie pre rodinu.

 

4.2/ Spolupráca v zahraničí súvisí najmä s členstvom vo Vienna NGO Committee on the Family. Doc., PhDr. Mária Glasová, PhD sa zúčastnila dvoch medzinárodných seminárov, ktoré tento Výbor organizoval a na ich vyžiadanie pripravila dve odborné prednášky na ich odborné fóra. S  Národným centrom pre rodinu v Brne si vzájomne vymieňame informačné materiály a zúčastňujeme sa každoročne ich konferencie na tému rodinná politika.

 

5. Organizácia a riadenie SSRZR

Zloženie predsedníctva: Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD., Ing. Terézia Lenczová, CSc., predsedníčka, Mgr. Mária Lukáčová, Mgr. Ivan Podmanický, Doc. RNDr. Karol Pastor, CSc., podpredseda, Ing. Mária Rabenseiferová, CSc., Ing. Beáta Sandtnerová, tajomníčka.

Účtovnú evidenciu nám zabezpečovala Ing. Viera Hincová dobrovoľníckou prácou. Revíziu účtovných podkladov vykonáva pani Ing. Mária Rabenseiferová.

Pracovné stretnutia predsedníctva sa konali 15. februára , 25. apríla, 13. septembra. Zasadania rady sa konali 6. júna, 30. novembra.

Zápisy sú k dispozícii. Záznamy z rady dostáva celá členská základňa, záznamy z predsedníctva dostávajú všetci členovia rady (9) a zástupcovia všetkých členských a voľne pridružených právnických osôb (31).

Všetkým členom a členkám predsedníctva i rady patrí veľká vďaka za ich nezištnú a kvalitnú prácu!

 

6. Naša vďaka patrí našim spolupracovníkom a sponzorom!

6.1/ Za výkon rôznych prác a služieb: Za účtovnícke práce Ing. Viere Hincovej, za preklady PhDr. Lúcii Mikulovej a RNDr. Ľubici Piknovej, za prepisovanie metodík PhDr. Marianne Šestákovej a jej mamičke pani Šestákovej, Anežke Ďurdinovej za administratívne práce, Ing. Jurajovi Polákovi a Mgr. Ladislavovi Lenczovi za obsluhu internetovej stránky, L. Lenczovi za spoluprácu s elektronickou poštou. Jane Labdafskej a Eve Labdafskej za dodávanie pošty z našej schránky v Petržalke.

Úprimná vďaka!

 

6.2/ Za finančnú podporu jednotlivým darcom!

V priebehu roka nás podporili naši darcovia sumou 11 400 Sk. Uvádzame darcov v poradí podľa výšky darov. Sú to: manželia Katka a Tomáš Lenczovi, Terézia a Ladislav Lenczovi, Alfons Rabenseifer, Alžbeta Félixová.

Úprimná vďaka!

 

Úprimná vďaka všetkým neznámym i známym darcom, ktorí ste nám v roku 2005 prispeli svojimi 2 % z dane FO i PO. Váš celkový príspevok vo výške 21 000 Sk sme použili takto:

  • na šírenie dobrých správ o rodine vydaním zborníka z konferencie Rodina a trvalo udržateľný rozvoj,

  • na vrátenie pôžičky, prijatej v čase publikácie príručky Listy rodičom v roku 2001 (10 tis. Sk)

  • na prevádzkovú réžiu (kancelársky materiál, opravy tlačiarne a kopírky a nákup náplní do nich).

 

6.3/ Vďaka za finančnú podporu organizáciám!

Z viacerých oslovených inštitúcií Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako jediné poskytlo dotáciu na vydanie 3 čísiel odborného bulletinu Rodina a zodpovedné rodičovstvo dnes a na pokračovanie členstva v medzinárodnej organizácii Vienna NGO Committee on the Family úhradou členského poplatku za rok 2005(85 Euro).

 

7. Hospodárenie

1. Objem a štruktúra príjmov v roku 2005

 

Príjmy zahŕňané do základu dane spolu: 19 831, 51

predaj publikovanej literatúry 12 230 Sk

vložné na konferencii 7 480 Sk

ostatné (v tom bankové úroky 21 Sk) 121,51

 

Príjmy nezahŕňané do základu dane: 76 469 Sk

členské príspevok 150/rok 7 875 Sk

dary vrátane 2 % z dane 50 417 Sk

dotácia MPSVR SR krátená o povinne

vrátenú sumu vo výške 3 823 Sk 18 177 Sk

 

2. Objem a štruktúra výdavkov v roku 2005

 

Výdavky zahŕňané do základu dane spolu: 144 746,40 Sk

kancelársky materiál 8 632 Sk

poštovné 7 720 Sk

náklady na tlač a kopírovanie 35 261 Sk

cestovné, telefón, internet 13 407 Sk

bankové poplatky 2 785 Sk

náklady na semináre v r. 2005 54 067 Sk

ostatné (preklady, opravy techn.,členské

vo Vienna NGO Committee 22 874 Sk

 

Výdavky nezahŕňané do základu dane spolu: 13 863 Sk

daň z príjmov (DVP) 3 863 Sk

ostatné (splátka pôžičky) 10 000 Sk

 

Ak považujete našu službu v prospech rodiny na Slovensku za hodnú Vášho záujmu, budeme Vám veľmi vďační, ak nás i v roku 2006 obdarujete 2 % z Vašich daní. Vopred Vám srdečne ďakujeme.

 

V Bratislave 1. februára 2006

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.