Záznam z rokovania Rady SSRZR k 10. výročiu jej vzniku (16.9.1997 bolo zaregistrované naše občianske hnutie) zo dňa 24. septembra 2007.
Bola to príležitosť s vďakou hodnotiť 10 rokov našej vlastnej činnosti i činnosti v sieti ostatných prorodinných organizácií, inšitúcií a aktivít; vzájomne sa povzbudiť a nasmerovať sa do budúcnosti na realizáciu spoločne zvolených priorít.

Program uviedla predsedníčka Terezia Lenczová poďakovaním všetkým kolegom a kolegyniam z vedenia SSRZR, z rady a predsedníctva, i všetkým, ktorí na pôde 5 riadnych a na 1 mimoriadnom sneme sa podieľali na fungovaní SSRZR, ako aj tým, ktorí na akademickej pôde a na iných pracoviskách svojou odbornosťou a občianskou statočnosťou hájili hodnoty prirodzenej rodiny.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (15), ospravedlnila sa Ing. Rabenseiferová
Program:
1/ Priestor pre hostí z asociovaných alebo členských organizácií: ako oni vidia akuálne úlohy vo svojej odbornej práci na posilnenie inštitúcie rodiny a jej členov.
1.1: RNDr. E. Bordáčová za KJS: "Katolícka jednota Slovenska pracuje v duchu evanjeliových hodnôt a po celom Slovensku sa snažíme byť predĺženou rukou farností v rôznych oblastiach našej angažovanosti (sociálnej, vzdelávacej ai.). Cítime, že klíma v spoločnosti voči rodine je zlá už od čias socializmu. Chceme, aby sa ta klíma zmenila, aby matka mala väčšiu úctu. Vnímame, že aj veriaci ľudia majú k rodinám s viac deťmi negatívny vzťah. Po tom, čo Rádio Lumen ponúklo "duchovnú adopciu" ohrozených nenarodených detí, sa snažíme túto myšlienku šíriť medzi rodinami, aby rodičia spolu s deťmi sa modlili za ohrozené deti".

1.2: Ing. M. Biksadská, za o.z. Kresťan a práca, Malacky. "Našim cieľom je vytvoriť spoločenstvo, prehlbovať poznanie sociálnej náuky Katolíckej cirkvi. Každý mesiac okrem prázdnin mávame stretnutia a 2x za rok konferencie s témami: sociálny dialóg a sociálne partnerstvá, o výchove pre učiteľov a rodičov, pozývame odborníkov z regiónu i odinakadiaľ. Pozývam Vás na pokračovanie: v Malackách, 18. októbra od 17. hod. Vzdelávame aj ľudí pre prácu v komunálnej politike."

1.3: Ing. Stanislav Trnovec, Klub mnohodetných rodín, KMR: "Hľadáme medzinárodné kontakty a spoluprácu. V lete nás prijali do World Family Organisation, sídlo v Bruseli, pre Európu je sídlo v Paríži. Minulý týždeň nás prijali do COFACE, združenie rodinných organizácií v EÚ, sídlo v Bruseli. Nedávno som bol vo Viedni na stretnutí, z ktorého poskytnem materiály.
Intenzívne spolupracujeme s MPSVR SR v oblasti vylepšovania opatrení rodinnej politiky. Máme prísľub od p. Šebovej, riaditeľky sekcie rodinnej politiky, že nás budú prizývať nielen na pripomienkovanie ich materiálov, týkajúcich sa rodiny, ale budú nás prizývať k tvorbe zákonov. Príklad: V rámci zákona o sociálnom poistení sme dali pripomienku cez Ústavný súd k pozícii posudkového lekára, aby nebol závislý od Sociálnej poisťovne a tak mohol zodpovednejšie rešpektovať pripomienky pacientov. Máme silnú spoluprácu aj v NR SR medzi poslancami a poslankyňami."

1.4: RNDr. Karol Husár, v mene Prof. V. Ďurikoviča, za Hnutie kresťanských rodín, HKR: "HKR pracuje intenzívne v prospech stabilizácie rodín, ako prevencia proti ohrozeniu vzťahov. Permanentne bežia 3 formatívne aktivity: malé rodinné spoločenstvá, od r. 1985 stretnutia FIRES, originálne manželské rekolekcie s 10 programami, zameranými na rôzne kategórie rodín a rôznych členov rodín. Máme kurz KLAR (kurz laického apoštolátu rodín). Iniciujeme rodinné tábory s voľným duchovným a športovým programom a duchovné cvičenia spojené so športom, jednorázové akcie ako napríklad Rodina putuje do Marianky. Máme časopis Familia, ktorý bojuje o čitateľov. Od r. 2006 prebiehajú dekanátne stretnutia rodín (naša organizácia je vnútrocirkevná a kopíruje cirkevnú štruktúru) s kňazmi farností dekanátov. Cieľ: mať v každej farnosti animátorsko-moderátorskú rodinu."

1.5: Ing. Miroslav Sabol, Slovenská rada rodičovských združení, SRRZ, v mene pani predsedníčky Ing. Torokovej. "Naša organizácia združuje niekoľko tisíc rodičovských združení po celom Slovensku, rozvíjame spoluprácu rodiny a školy. Najnovšie aktivity: Spolu s Európskou asociáciou rodičov už 6. rok slávime Deň rodičov a škol, v tomto roku bude 23. októbra v Trenčianskych Tepliciach. Srdečne vás pozývame. Okrem toho organizujeme pravideľne Európsky festival umeleckých škol, podieľame sa na odmeňovaní zaslúžilých učiteľov aktivitou Zlatý Amos a pod."

Ďakujeme našim partnerským organizáciám za ich aktivity, za dlhoročnú spoluprácu v prorodinnej sieti a prajeme im naďalej veľa tvorivosti a síl aj spoločenskú podporu a uznanie pre ich prácu.

2/ Obraz o pozícii rodiny na Slovensku podľa výskumných výsledkov tímu prof. PhDr. Jozefa Matulníka, PhD, vedúceho katedry sociológie na Trnavskej univerzite.

Výskum rodiny na TU:
"Naša katedra sa už od obnovenia Trnavskej univerzity v roku 1992 začala zaoberať problematikou rodiny. Pracovali sme na dvoch veľkých projektoch: Makrospoločenské faktory rozvoja pôrodnosti na Slovensku (2000-2002), potom Príčiny vývoja pôrodnosti (2003-2005). V roku 2006 sme vydali rozsiahlu publikáciu Analýza sociálnych a zdravotných dôsledkov zmien demografického správania. Motivovalo nás vystúpenie niektorých sociológov proti výzve biskupov KBS o rizikách vývoja pôrodnosti na Slovensku v roku 1995, adresovanej odborníkom. V roku 2007 robíme veľký výskum religiozity na Slovensku, pomocou našich študentov. Na súbore 1300 respondentov sa dá v reprezentatívnom výskume postrehnúť veľa trendov. My sme mali šťastie, že naše tri výskumy (2001,2003, 2007) nadväzovali na seba časove i vecne.

Čo hovoria výsledky našich výskumov:
Napr. o zmene postoja ľudí voči inštitúcii manželstva: na Západe je to zmena hodnotových postojov k manželstvu. U nás sa veľa hovorí o sociálno-ekonomických faktoroch, nedostatku bytov a pod. ako príčinách nárastu počtu nemanželských detí (každé 4. dieťa). Čo nám prezradili čísla: Až 90% ľudí chápe manželstvo ako spolužitie na celý život. Ale až 60% tých istých ľudí na trocha inak postavenú otázku povie, že je jedno, či žijú v manželstve, hlavne, že im to klape. V otázkach týkajúcich sa predmanželského sexu a kohabitácií vlastných detí skoro 1/3 respondentov by to fakticky nevadilo.
Z týchto výskumov sa ukázalo, že sú 2 skupiny ľudí s rozdielnymi preferenciami: čo sú za používanie prirodzených metód zodpovedného rodičovstva, druhá skupina je za antikoncepciu.
Oslovili sme vysokoškolákov zo 6 VŠ a 8 fakúlt z celého Slovenska s otázkou, odkiaľ čerpajú informácie o antikoncepcii a tiež sme si zisťovali ich postoje. Tí, ktorí čerpali informácie z novín, od lekárov a z masmédií sú za antikoncepciu. Tí, ktorí získali informácie z mimoškolských stretnutí, sú za prirodzené metódy zodpovedného rodičovstva.
Skúmali sme ešte niekoľko aspektov rodinného života: s kým sú deti ráno podľa vekových kategórií a typov rodín. Čo ktorá rodina môže svojim deťom poskytnúť. Skúmali sme postavenie slobodných matiek, ukázalo sa, že to nie je ani natoľko slobodná voľba iného životného štýlu, ako skôr nezodpovednosť otcov, čo saniekam stratili... V tom všetkom sa veľmi prejavilo oslabenie rodiny.
K predaju erotických časopisov: overovali sme si, či sa to chápe ako prejav demokracie a slobody, alebo ako nanucovanie menšinou väčšine. Ukázalo sa, že až 75% chce chrániť deti pred touto pokleslou kultúrou.
Celkový záver: situácia rodiny je vážna i na Slovensku."

Niekoľko zaujímavých postrehov z bohatej diskusie:
Vysokoškoláci, muži aj ženy, majú vysokú toleranciu voči antikoncepcii, predmanželskému sexu, kohabitáciám a pod.(doc. K. Pastor).
Na otázku, či je správne hovoriť, že rodina je v kríze, či faktom nie je skôr ohrozenie rodiny, odpovedal prof. Matulník: "Rodina ako inštitúcia plní nezastupiteľné spoločenské úlohy. Opierajúc sa o autoritu dvoch amerických sociológov, manželov Berger, možeme povedať: rodina ako inštitúcia je v kríze, lebo si nemôže plniť svoje funkcie, a to spoločnosti potom bolestne chýba. Médiami aj jednotlivcami sa rodina prestáva chápať ako prirodzená inštitúcia. To potom ohrozuje spoločnosť, ba spoločnosť je v rozklade."
Doc. K. Pastor: " Nedochádza ku kríze zmyslu rodiny (pre človeka, pre spoločnosť), ale ku kríze funkčnosti rodiny...Všetci cítime, že situácia je vážna. Je to kríza, ohrozenie? Nebezpečenstvo tu je! Ja nie som fatalista, dá sa to zmeniť, ale nie samo. Je tu veľa populácií, ktoré sú ochotné prevziať náš priestor. My musíme konať a máme k tomu veľkého Patróna!"
Doc. M. Glasová: "Kríza je bod zvratu!"
Prof. J. Matulník v rámci odpovede na otázku, či teza feministickej sociógie, že pohlavie je sociálny konštrukt, že ženou a mužom sa človek nerodí, ale ho ním/ňou urobia ľudia, má ešte nejakú vedeckú validitu, povedal o.i.: "Myslelo sa, že normy sú sociálny konštrukt, ale ukázalo sa, že nie je to tak. Sociobiológia dáva nové impulzy. Hoci má riziká zvrhnúť sa na sociálne inžinierstvo, môže nám pomôcť obhájiť pojem ľudská prirodzenosť."
Pani Mia Lukáčová, Donum vitae: "Výsledky výskumu ukázali, že práca s konkrétnymi rodinami v teréne má zmysel, že vzdelávanie v oblasti prirodzených metód zodpovedného rodičovstva predsa prináša svoje plody. Tak teda: Za rodinu, tu, teraz a ihneď!"

3/ Naša pozícia v sieti prorodinných aktivít na Slovensku a naše priority na budúce 2 roky
V tejto časti rokovania predstavila T. Lenczová sieť spolupracujúcich inštitúcií pri realizácii našich vzdelávacích (priebežné vzdelávanie učiteliek/učiteľov VMR), odborných (odborné konferencie) projektov a vzájomných informačných vzťahov, najmä prostredníctvom internetu. Je to bohatá paleta inštitúcií štátnych (3 Metodicko-pedagogické centrá, dve ministerstvá, školy ai.), desiatky mimovládnych organizácií a bohatá zahraničná spolupráca. O jednej zahraničnej aktivite, tvorbe prorodinnej siete v Nemecku a Rakúsku, v rámci diskusie informovala doc. M. Glasová s prísľubom, že poskytne bližšie informácie.
Našou vlastnou činnosťou i spoluprácou v sieti prorodinných organizácií chceme do najbližších rokov realizovať najmä dve naše priority: 1/ Pokračovať vo vzdelávaní pedogógov, aby sme cez nich pozitívne ovplyvňovali formáciu budúcich otcov a matiek, teda budúcich zdravších rodín. 2/ Hľadať všetky možnosti sieťovej spolupráce, aby sme mohli rodičom uľahčiť ich výchovnú úlohu, najmä v oblasti prípravy ich detí na ich budúci rodinný život.

Z diskusie vyplynuli tieto závery:
1/ Vyjadrujeme všetkým individuálnym i kolektívnym členom poďakovanie za spoluprácu v uplynulých 10 rokoch na posilňovaní inštitúcie rodiny na Slovensku. V tom aj dlhodobej predsedníčke Terézii Lenczovej za jej obetavú prácu organizačnú i odbornú.
2/ Ďakujeme všetkým zástupcom rodinných organizácií za ich dnešné aktívne vystúpenie, za stručnú prezentáciu ich činnosti. Ďakujeme pánu profesorovi PhDr. Jozefovi Matulníkovi, PhD za prezentáciu výskumnej činnosti a jej plodov na jeho katedre sociológie na TU.
3/ Spoluprácu v sieti rodinných organizácií chceme rozširovať a prehlbovať. Tu budem viac využívať vzájomnú propagáciu linkov na internete.
4/ Ako jednotlivé organizácie i ako sieť prorodinných organizáciíé chceme naďalej byť partnermi decíznych štátnych aj samosprávnych orgánov.
5/ Pokiaľ od nás bude závisieť, budeme podporovať, aby aj na Slovensku vznikla inštitúcia podobná Inštitut pre manželstvo a rodinu vo Viedni.
Zapísala: T. Lenczová
Kontakt: Tel. 02/54792302; 0903/184321, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.family-sk.sk

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.