Naše ciele:

 

V našich stanovách sme si vytýčili pre našu prácu tieto ciele:

-Analyzovať z multidisciplinárneho odborného a vedeckého prístupu podmienky a spôsob života rodín na Slovensku. Navrhovať a podporovať primerané opatrenia na predchádzanie a nápravu zisťovaných nedostatkov a nepriaznivých vývojových tendencií a na všestrannú podporu zdravej, usporiadanej rodiny.
Poskytovať vedecko-odbornú konzultačnú činnosť pre štátne i neštátne verejné inštitúcie, organizácie, médiá masovej komunikácie a pod.
V súčinnosti s asociovanými a členskými organizáciami a inštitúciami podobného zamerania zastupovať na mimovládnej úrovni záujmy rodiny voči štátu. V tejto súvislosti sa vyjadrovať k návrhom legislatívnych a iných opatrení, ktoré sa dotýkajú životných podmienok a legislatívneho prostredia života rodín na Slovensku, prípadne na území určitého regiónu.
- Iniciovať a podporovať konkrétne aktivity zamerané na podporu rodiny, najmä v oblasti výchovy a vzdelávania k zodpovednému rodičovstvu, v oblasti vedeckého výskumu, legislatívy, kultúry, využitia voľného času, pôsobenia médií masovej komunikácie, zdravotníckej starostlivosti.
Spolupráci s asociovanými a členskými organizáciami a inštitúciami podobného zamerania všestranne podporovať a iniciovať konkrétne aktivity zamerané na štúdium, propagovanie a podporu, ako aj vytváranie všestranných podmienok pre realizáciu zodpovedného rodičovstva v rodinách na Slovensku.
Rozvíjať medzinárodné kontakty a spoluprácu na inštitucionálnej i osobnej úrovni so zameraním na posilnenie aktivít a realizácie cieľov Spoločnosti.


Organizácia, vedenie spoločnosti:

Orgány Spoločnosti a ich personálne zloženie:
Orgánmi Spoločnosti sú snem, rada, predsedníctvo, funkcionári rady (predseda, podpredseda, tajomník, hospodár), revízor, pracovné skupiny. Regionálne pobočky, predpokladané v budúcnosti, zatiaľ nie sú. Najvyšším riadiacim a rozhodovacím orgánom medzi snemami je rada. Má 11 individuálnych členov a po jednom zástupcovi každého kolektívneho člena. Funkčné obdobie rady je 4-ročné.
Individuálnych členov rady volia členovia Spoločnosti na sneme tajným hlasovaním. Právo voliť a byť volený má každý člen Spoločnosti. Fyzická osoba ako aj delegovaný zástupca právnickej osoby má pri voľbe členov rady jeden hlas.
Rada zo svojho stredu volí a odvoláva predsedu, podpredsedu, tajomníka, hospodára a revízora Spoločnosti a ďalších troch členov predsedníctva.

Členovia rady a predsedníctva 

Snem Slovenskej spoločnosti pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo na svojom 4. riadnom zasadaní 26. novembra 2004 potvrdil štatutárov v pokračovaní ich funkcie a zvolil predsedníctvo v tomto zložení:

predsedníčka: MUDr. Anna Záborská
čestná predsedníčka: Ing. Terézia Lenczová, CSc.
podpredseda: Doc. RNDr. Karol Pastor, CSc.
revízorka: Ing. Mária Rabenseiferová, CSc.
Traja odborní spolupracovníci:
Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD
Mgr. Mária Lukáčová
Mgr. Ivan Podmanický
Ing. Stanislav Trnovec
RNDr. Emilia Bordáčová


Zástupcovia členských a asociovaných organizácií ako kolektívnych členov Spoločnosti:
1. Donum vitae (Dar života): RNDr. Martin Čelko, Žilina
2. Hnutie kresťanských rodín: AČ, Ing. Gerard Zíma, Ing. Katarína Nováková, Inštitút rodiny, Košice
3. ERKO, Ing. Marián Čaučík, Bratislava
5. Svetové hnutie matiek, MUDr. Anna Kováčová, Borinka pri Bratislave, 
6. Spoločenstvo života, Mgr. Gabriela Šikulincová, Bratislava 
7. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Bratislava 
8. Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Emília Bordáčová, Bratislava, 
Katolícka jednota Slovenska - sekcia žien: Ing. Katarína Hulmanová, Bratislava
Katolícka jednota Slovenska, Bánov, Ing. Ľubica Černá, PhD
Katolícka jednota Slovenska, Šaľa, Emília Verešová, Šaľa
9. Inštitút rodiny TU, Prof. PhDr. Ing. Vincent Kovačič, CSc., TU, Bratislava 
10. Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Mgr. Mária Demeterová, Bratislava, 
11. Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, Bratislava, 
12. Manželské stretnutia: Ing. Jožka Červeňova, Bratislava, Mgr. Ján Vojtek, Trenčín, Don. Marián Valábek, SDB, Bratislava
13. Nové rodiny Hnutia fokoláre, MUDr. Jana Trizuljaková, Bratislava, Ing.arch Jozef a Mária Polákovi, Prešov, 
14. Liga pár páru, Ing. Jozef Predáč, Zlaté Moravce, Bea a Marko Miglierini, Bratislava 
15. Občianske združenie RIEKY, PhDr. Eliška Madžová, Bratislava, 
16. Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, PhDr. Slavomír Krupa, Bratislava, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Košice
17. Slovenská rada rodičovských združení: Ing. Júlia Töröková, Poprad, Ing. Miroslav Sabol, Bratislava 
18. Združenie kresťanských dôchodcov, Ing. Karol Pokorný, Bratislava, 
19.Nadácia INTEGRA, Bratislava ,Ing. Marek Markuš, riaditeľ
20. Klub KON-TIKI:, Bratislava - Petržalka, Mgr. Marianna Šréterová, 
21. Občianske združenie MADRINA:, Ing. Mária Tomášová, Košice
22. Ústredná rada skautskej gildy Slovenska, Ing. Vladimír Václav, Bratislava, Mgr. Miloš Pikala, Slovenský skauting, Banská Štiavnica
23. Slovenská nádej dieťaťa, sú celkom reorganizovaní, nehlásia sa, nemáme kontakt na nich
24. Kolpingova rodina, Košice, Ing. Ľubica Froncová
25: Pracovná iniciatívna skupina Oázy rodín, Ing. Miroslav Murcko, Stará Ĺubovňa, Ing. František Pristač, Prešov,
26. Centrum pre rodinu, Mgr. Beáta Spodná, Poprad - Velká

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.