Zborník z 5. medzinárodnej konferencie

konanej dňa 21. septembra v Primaciálnom paláci v Bratislave.

Ak hovoríme o najlepšom záujme dieťaťa, hovoríme v prvom rade o prirodzenej rodine. Tá je totiž nielen zdrojom lásky, ale matka a otec sú pre dieťa zároveň
vzormi, ktoré ovplyvnia celý jeho život. Snaha dať dieťaťu to najlepšie by nemala vychádzať z ideológie, ale z faktov. A tie hovoria jasne: prirodzená rodina je pre
dieťa to najlepšie. Takáto rodina by sa preto mala stať vzorom, normou, podľa ktorej posudzujeme všetko ostatné.

Zborník (PDF)

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.